Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021, 12:06:37 μμ
etpa
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008 08:18

Ο θεσμός του Γεωργικού Σύμβουλου

Συντάκτης:

Στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική πραγματικότητα που έχει περιέλθει η ελληνική γεωργοκτηνοτροφία με την είσοδο νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχυρών στον αγροτικό τομέα, την είσοδο στην παγκόσμια αγορά χωρών που έχουν ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής, μοναδική διέξοδος προβάλλεται η στροφή του ελληνικού πρωτογενή τομέα, αλλά και του δευτερογενή, στο ποιοτικώς παραγόμενο προϊόν. Όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο εφαρμογής αγροτικών πρακτικών που σέβονται το περιβάλλον.


Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι αυστηροί κανονισμοί προστασίας του περιβάλλοντος, τα νέα κοινοτικά προγράμματα που αφενός έχουν υψηλές ενισχύσεις & αφετέρου είναι πολύπλοκα και δυσνόητα, καθώς και οι νέες τεχνολογίες εμποδίζουν τον έλληνα αγρότη να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Συνέπεια της έλλειπους ενημέρωσης είναι η μείωση του γεωργικού εισοδήματος και σταδιακά η εγκατάλειψη της γεωργίας από τους αγρότες.
Για τους λόγους αυτούς η χώρα μας, όπως και κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. με βάση τον Καν.(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ένα Σύστημα Παροχής Συμβουλών, του οποίου η χρήση από τους αγρότες είναι προαιρετική. Έτσι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θεσμοθέτησε τον Γεωργικό Σύμβουλο, με την ενεργοποίηση του Μέτρου 114 του Άξονα 1.
Στόχος του μέτρου αυτού είναι η προαγωγή της γνώσης, η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαρκής βελτίωση της τήρησης των κανονιστικών προτύπων της πολλαπλής συμμόρφωσης και η βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Τα οφέλη του Συστήματος Παροχής Συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι πολλά και σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- O παραγωγός μαθαίνει να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις που θέτουν η Ε.Ε. και οι διεθνείς εξελίξεις ως προς την διαχείριση της γεωργικής ή κτηνοτροφικής μονάδας του.
- Ο παραγωγός μοριοδοτείται για να συμμετέχει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αυτός επιλέξει.
- Ο παραγωγός λαμβάνει επιπλέον ενίσχυση πέραν της επιδότησης ως αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος.
- Ο παραγωγός λαμβάνει επιπλέον ενίσχυση για τις δαπάνες της χημικής ανάλυσης των εδαφών των αγροτεμαχίων του.
- Ο παραγωγός λαμβάνει επιπλέον ενίσχυση για τις δαπάνες της πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων του.
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται από τους Γεωργικούς Συμβούλους αφορούν:   
- Την Υγεία των Φυτών
- Την Υγεία των Ζώων
- Την Δημόσια Υγεία
- Την Κοινοποίηση των ασθενειών
- Τις Συνθήκες διαβίωσης των ζώων
- Τις Ορθές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Πρακτικές
- Το Περιβάλλον
Το ύψος της ενίσχυσης που θα λαμβάνει ο αγρότης για τις υπηρεσίες που θα τον παρέχονται ορίζεται στο 80% του τιμολογίου του Γεωργικού Συμβούλου με ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 1.500 ευρώ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος αγρότης για να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Γεωργικού Συμβούλου είναι :
- Φωτοτυπία ταυτότητας
- Βεβαίωση ασφάλισης ΟΓΑ (αν υπάρχει)
- Εκκαθαριστικό Εφορίας
- Άλλα δικαιολογητικά που κρίνονται απαραίτητα για το άνω πρόγραμμα
Με την ΚΥΑ 267630/13.12.2007(ΦΕΚ 2372Β΄/13-12-2007) Φορέας Πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων, είναι ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – Agrocert. Συνεπώς οι παραγωγοί πρέπει να απευθύνονται στους πιστοποιημένους  γεωτεχνικούς – γεωργικούς συμβούλους, λίστα των οποίων μπορούν βρουν στο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης Κιλκίς (TO.K.A.A. το οποίο εδρεύει προς το παρόν στο ΚΕ.Π.Υ.ΕΛ. και αργότερα στο ΟΓΕΕΚΑ-Δήμητρα) καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – Agrocert που είναι η : www.agrocert.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31/12/2008.