Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, 8:08:40 μμ
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 22:02

Και "του φτωχού τ' αρνί" στο βωμό της κερδοσκοπίας

Συντάκτης:

Τις στρεβλώσεις που παρουσιάζει κατά την εφαρμογή του ο Ν.4061/12 και ειδικότερα το άρθρο 4 που ορίζει τη διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων επισημαίνει σε έγγραφο του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτη ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης.


Οι κοινόχρηστες εκτάσεις ανέρχονται στο νομό Κιλκίς σε πολλές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα , συνήθως κατακερματισμένες σε μικρά τεμάχια διάσπαρτα ανάμεσα σε ιδιοκτησίες.
Τον τελευταίο καιρό λοιπόν εμφανίζονται "κρούσματα" (σε Τέρπυλλο και Αγιονέρια κ.α.) όπου εμφανίζονται εταιρείες ή κάτοικοι άλλων νομών που "χτυπούν" με εξωπραγματικές προσφορές ενοικίων κοινόχρηστα τεμάχια που συνήθως γειτνιάζουν με χωράφια ενδιαφερόμενων κατοίκων και φυσικώ τω λόγω ως πλειοδότες ανακηρύσσονται σε μισθωτές των εκτάσεων αυτών.
Το παράδοξο είναι ότι για τις εκτάσεις αυτές μπορεί να ενδιαφερθεί κάποιος, να δαπανήσει χρήματα για την αναγκαία προεργασία (τοπογράφηση κ.α.) πριν την ανοιχτή δημοπρασία και στην διαδικασία να βρεθεί κάποιος τρίτος και με υψηλή προσφορά να ανακηρυχθεί ενοικιαστής.
Πέραν των μικρών τεμαχίων όμως σε περιοχές του νομού όπως στην Παιονία, υπάρχουν και μεγαλύτερα κοινόχρηστα τεμάχια, υψηλής παραγωγικότητας μάλιστα, τα οποία σκανδαλωδώς παραμένουν υπό την εκμετάλλευση "αγροτών" από άλλους νομούς και μάλιστα με σκανδαλωδώς χαμηλό τίμημα που τα συμβόλαια έληξαν προ ετών και ανανεώνονται σιωπηρά.
Πρόκειται τύποις και ουσία για σκάνδαλο που εξυπηρετεί συμφέροντα τρίτων, κάθε άλλο παρά του δημοσίου, κι έχει επισημανθεί κατ' επανάληψη από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη. Ωστόσο απάντηση δεν έλαβε και ελπίζει, επισυνάπτοντας και αυτήν τη παράμετρο στο προμνημονευθέν έγγραφό του, να λάβει τώρα απάντηση από τον κ. Αραχωβίτη.
Στο έγγραφο του ο κ. Βεργίδης αναφέρει στον ΥΠΑΑΤ τα εξής: ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την τροποποίηση του Ν. 4061/12»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Από τις διατάξεις του Αρθ. 4 του Ν. 4061/12 προβλέπεται η διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων εκτάσεων. Από την έως τώρα εμπειρία της Περιφερειακής Ενότητας στο θέμα κατά τον χειρισμό των υποθέσεων, προέκυψαν ορισμένες δυσχέρειες –αδικίες, που προκαλούν την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια των τοπικών καλλιεργητών του Νομού.
Ειδικότερα, σε μια διαδικασία ανοιχτής δημοπρασίας παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο να κατακυρώνονται αγροτεμάχια σε καλλιεργητές που προέρχονται από όμορους Νομούς και έτσι να μην επαρκούν οι κοινόχρηστες εκτάσεις προς ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών καλλιεργητών. Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο νόμος, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στους τοπικούς καλλιεργητές κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας και οι εκτάσεις να καλλιεργούνται κυρίως από κατοίκους της τοπικής κοινότητας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από αυτούς να δίνεται η δυνατότητα εκμίσθωσης από καλλιεργητές της Περιφερειακής Ενότητας και τέλος από τους καλλιεργητές που δεν δραστηριοποιούνται στον Νομό όπου βρίσκεται η έκταση.
Επιπλέον, πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο σε μια δημοπρασία ο πλειοδότης να είναι άλλος από αυτόν που επισπεύδει τη δημοπρασία. Με αποτέλεσμα ο δεύτερος ενώ έχει επιβαρυνθεί το σύνολο των εξόδων, για την εκκίνηση της διαδικασίας (π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα από ιδιώτη μηχανικό), τελικώς το χωράφι να κατακυρώνεται σε άλλον. Θεωρούμε ότι σε μια επικείμενη τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4061/2012 θα έπρεπε να προβλεφθεί υποχρέωση του πλειοδότη να επιβαρύνεται των ως άνω εξόδων.
Επιπρόσθετα, σας θέτουμε για άλλη μια φορά το ζήτημα των βοσκοτόπων που στο Νομό Κιλκίς παρουσιάζονται ελλειμματικοί. Και ενώ δεν επαρκούν οι εκτάσεις για να καλυφθούν τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων, καλούμαστε από τις ίδιες αυτές εκτάσεις να διαθέτουμε σε καλλιεργητές προς εκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωσή τους.
Τέλος, υπάρχουν πολλές εκτάσεις που δόθηκαν προς εκμίσθωση σε καλλιεργητές του Νομού με χαμηλό τίμημα, με τις διατάξεις της παρ. 13 Αρθ 36 του Ν.4061/12. Έκτοτε παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους κατά ένα έτος με σχετική διάταξη νόμου με τελευταία αυτή του Αρθ. 141 παρ. 2. τον Ν. 4537/18. Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε την πρόθεση σας σχετικά με την εκ νέου παράταση ή μη των ως άνω αποφάσεων εκμίσθωσης εκτάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4061/12 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν έγγραφο.