Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024, 5:15:29 μμ
Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015 20:34

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες αμπελοφυτεύσεις

Από την Π.Ε. Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 6208/142241 (ΦΕΚ 2833/Β/23-12-2015) θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016.


Ειδικότερα για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει:
α) ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Η εν λόγω έκταση μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη.
β) ο αιτών να διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες.
Aν ο αιτών είναι ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (σχετική βεβαίωση από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ). Την βεβαίωση ο ενδιαφερόμενος την επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης
•να είναι κάτοχος αμπελουργικής έκτασης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου τουλάχιστον τα πέντε τελευταία έτη (από ΔΑΟΚ με βάση το Αμπελουργικό Μητρώο)
•να είναι οινοποιός (ο έλεγχος γίνεται από τη σχετική ΔΑΟΚ)
•να είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι Γεωπονίας/Οινολογίας ή να κατέχει κατάρτιση σχετική με την αμπελουργία και προαιρετικά την οινολογία (σεμινάρια ή εκπαίδευση τουλάχιστον 45 ωρών σε δημόσιο φορέα εκπαίδευσης ή μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα π.χ. ΙΓΕ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Γεωργική Σχολή ΕΠΑ.Σ Νεμέας).
Τον σχετικό τίτλο σπουδών ο ενδιαφερόμενος τον επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης.
Αν ο αιτών είναι ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•να είναι κάτοχος, ιδιόκτητης ή μισθωμένης αμπελουργικής έκτασης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου τουλάχιστον τα πέντε τελευταία έτη (ο έλεγχος γίνεται από τη σχετική ΔΑΟΚ με βάση το Αμπελουργικό Μητρώο)
•βάσει καταστατικού λειτουργίας να ασκεί αγροτική δραστηριότητα.  ο ενδιαφερόμενος το επισυνάπτει το καταστατικό ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της  αίτησης. Τα Ν.Π.ΙΔ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης   και Τροφίμων και τα ΑΕΙ/ΤΕΙ Γεωπονίας θεωρείται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση αυτοδίκαια.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
•Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,
υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ,
από 1 Μαρτίου μέχρι 15 Απριλίου 2016
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
(Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.)
•Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου εκάστου έτους, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1. Παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι). Βαρύτητα κριτηρίου 0,2
2. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος,
    -βιολογική παραγωγή στις εκμεταλλεύσεις τους επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης-
    -έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην εκμετάλλευση του) επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
    -τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.
•Η πιστοποίηση των σημείων (1) και (2) πραγματοποιείται από τους φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι.
 Βαρύτητα κριτηρίου 0,1
3. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.
-περιοχές σε πλαγιές με μεγάλη κλίση, τουλάχιστον 15 % ή
-περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m
-μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
 Βαρύτητα κριτηρίου 0,2
4. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.
    -Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης, το μέγεθος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος  με οινοποιήσιμες ποικιλίες, κυμαίνεται από 0,5 έως 50 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου.
Βαρύτητα κριτηρίου 0,2
5. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.
    -Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης, Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια (παράνομα),
Βαρύτητα κριτηρίου 0,3
Εάν οι αιτήσεις που θα υποβληθούν σε πανελλαδικό επίπεδο αφορούν έκταση μεγαλύτερη από την προς παραχώρηση έκτας, η χορήγηση των αδειών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την βαθμολογία που θα λάβουν οι αιτήσεις με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας και τον συντελεστή βαρύτητας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
Α. Τμ. Φ.& Ζ. Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος  Βασίλης Ιωαννίδης, Οικονόμου Χρήστος τηλ. 23413-50149 // 23413-50202.               
Β. Γ.Γ.Α Γουμένισσας: Σιάλδας Τρίφωνας τηλ.2343041878     
Γ. Γ.Γ.Α Πολυκάστρου: Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα, Κελεσιδου Μαρία τηλ. 2343023923 Μπάρμπας Γεώργιος  τηλ. 2343022250.