Σάββατο, 18 Μαΐου 2024, 12:24:06 μμ
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013 00:08

Ολοκληρωμένη διαχείριση στην Παραγωγή Καπνού

kapna
Η Διεύθυνση Γεωργίας δημοσιοποίησε την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων παραγωγών στη δράση 2.3. «Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Παραγωγή Καπνού» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις».
Σύμφωνα με αυτήν:
1.    Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν καπνοπαραγωγοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό, δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην 1η ή στη 2η Πρόσκληση της δράσης, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και εντάσσουν την καλλιέργεια καπνού στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
2.    Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 19/03/2013 έως 05/04/2013.
3.    Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στις Οργανώσεις Παραγωγών Καπνού (ΟΠΚ) ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε ένα μόνο φορέα στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).
4.    Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
-    Αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
-    Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία
-    Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων για τα οποία ζητείται ενίσχυση
-    Καταστατικό της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της
-    Υπογεγραμμένη σύμβαση με επιβλέποντα Γεωπόνο όπως προβλέπεται στο Πρότυπο AGRO 2
-    Αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα, αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ, για πιστιποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2
-    Πιστοποιητικό AGRO 2, στην περίπτωση που ήδη υπάρχει
-    Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) της προτεινόμενης για ενίσχυση εκμετάλλευσης, στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος εφαρμογής των δεσμεύσεων.
5.    Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία, η οποία έχει ήδη αρχίσει από την 15η Νοεμβρίου 2012, να εντάξουν την καλλιέργεια καπνού στο σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης με βάση τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Προτύπου AGRO2.