Quantcast
Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023, 8:46:59 μμ
Κυριακίδης 380
Γκουντενούδης 380
Σιωνίδης 380
Φωτακέλης-380
Σάββατο, 16 Ιουλίου 2022 17:43

Γιατί τόση φασαρία και αναστάτωση για μία πρόσκληση..;

Ως προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Κιλκίς και με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2022 που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς και των αλλεπάλληλων τηλεφωνικών κλήσεων αλλά και τυχαίων προσωπικών συναντήσεων που είχα, σήμερα Σάββατο 16 Ιουλίου 2022, με υπονοούμενα ότι εσκεμμένα δεν απεστάλη η πρόσκληση της εν λόγω συνεδρίασης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:

 

Η πρόσκληση για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (επισυνάπτεται), εκδόθηκε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται:

  • στο άρθρο 67, παρ. 4 του Ν. 3852/2010 ((ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζονται τα εξής:

4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου και κοινοποιείται στους συμβούλους, με κάθε πρόσφορο μέσο, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση

  • στην υπ’ αριθμ. 375/39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ικ) εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών, όπου στο Κεφάλαιο Β΄, μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής:

Η πρόσκληση εκδίδεται από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του δημοτικού συμβούλιου τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις, ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, χρονικό διάστημα επαρκές για την ενημέρωση και την προετοιμασία των συμβούλων για την επικείμενη συζήτηση. Στις ημέρες αυτές δεν περιλαμβάνεται η ημέρα της επίδοσης και η ημέρα της συνεδρίασης.

Αποδέκτες της πρόσκλησης είναι υποχρεωτικά:

  • ο δήμαρχος, αφού, σε περίπτωση μη πρόσκλησής του, η συνεδρίαση είναι άκυρη
  • τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου,
  • οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ή οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων έως τριακόσιους (300) κατοίκους, όταν συζητούνται θέματα της κοινότητάς τους

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας ενημερώνω ότι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, η πρόσκληση απεστάλη στον Δήμαρχο Κιλκίς, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους Προέδρους των Κοινοτήτων που διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στις 15:22, επί πρόσθετα, απεστάλη γραπτό μήνυμα (sms) στο κινητό των ανωτέρω αλλά και όλων των Προέδρων των Κοινοτήτων στις 17:32, ενώ δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr) στις 15:28.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι η συνήθης πρακτική είναι να αποστέλλεται η πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για ενημέρωση των πολιτών, αν και δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόσκληση, πράγματι, δεν στάλθηκε, εκ παραδρομής, με αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντα της παρούσας επιστολής.

Γιατί όμως τόση φασαρία και αναστάτωση για μία πρόσκληση, η οποία περιλάμβανε συνήθη θέματα που συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Μήπως επειδή στη χθεσινή συνεδρίαση τέθηκε, προς συζήτηση, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (επαναλαμβάνω: ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης) η έγκριση ή μη ψηφίσματος υπέρ των υγειονομικών και μη που τελούν σε αναστολή εργασίας;

Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας σας ενημερώνω ότι το κατατεθέν ψήφισμα απεστάλη στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την εκπρόσωπο των ενδιαφερομένων κ. Κουραλίδου Παρασκευή, την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:04 και με θέμα: «Επείγον αίτημα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς», μία (1) ημέρα, δηλαδή, πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς και τρεις (3) ημέρες μετά την έκδοση της πρόσκλησης συνεδρίασης.

Οι φήμες, λοιπόν, και οι συζητήσεις καφενείου ότι εγώ, ως προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικών Οργάνων, εσκεμμένα και κατόπιν εντολής, δεν απέστειλα την πρόσκληση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν μπορεί να ευσταθούν, αφού δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζω ότι θα τεθεί τέτοιο θέμα.

Καταλήγω, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι η όλη φασαρία που τείνει να δημιουργηθεί, είναι αποτέλεσμα μικροπολιτικών συμφερόντων και αντιπαλοτήτων, που θέλω να πιστεύω(;) ότι δεν έχουν άμεσο στόχο τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικών Οργάνων, αλλά εκ των πραγμάτων τους στοχοποιεί.

Εν κατακλείδι, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

  • Η πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2022, δεν απεστάλη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης λόγω παραλείψεως και αποκλειστικής ευθύνης εμού του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Κιλκίς Δημήτριου Βαφείδη
  • Δεν έλαβα καμία εντολή από το Δήμαρχο Κιλκίς, το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και οποιοδήποτε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου για να μην στείλω την πρόσκληση της εν λόγω συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  • Καλώ τα μέλη όλων των Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να μην εμπλέκουν τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Κιλκίς στις πολιτικές τους αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες, διότι ο ρόλος τους είναι αυστηρά υπηρεσιακός

   Παρακαλώ για την αυτούσια δημοσίευση της παρούσας επιστολής.

 

Ο προϊστάμενος

του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικών Οργάνων

του Δήμου Κιλκίς

Βαφείδης Δημήτριος

ΠΕ Διοικητικού/Α΄