Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023, 1:53:07 μμ
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 18:54

Ο Ανέστης Πογέλης αντιδήμαρχος Κρουσσών

Ο Ανέστης Πογέλης είναι ο νέος αντιδήμαρχος Κρουσσών στη θέση του παραιτηθέντος Θεόδωρου Βαφειάδη. Η σχετική απόφαση ορισμού του από το δήμαρχο Κιλκίς Δημήτρη Σισμανίδη δημοσιεύεται στην ΠΡΩΙΝΗ του Κιλκίς στο φύλλο της Πέμπτης, όπου καταγράφονται και οι αρμοδιότητες του νέου αντιδημάρχου. Στην απόφαση αναφέρεται:

Ο Δήμαρχος Κιλκίς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(1) Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Πογέλη Ανέστη του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς, με θητεία από 16.11.2016 έως και 28.02.2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω, κατά τόπο, αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κιλκίς:
1. Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
2. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
3. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών
4. Συνεργασία με τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών για την επίλυση των προβλημάτων τους
5. Την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών
(2) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - κ.λ.π., που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα επιβλέπει, θα κατευθύνει και θα ελέγχει τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητάς του και θα μελετά και θα εισηγείται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.
(3) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων του
(4) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία μαζί με τους κάτωθι, ήδη, οριζόμενους Αντιδημάρχους:
1. Αναστασιάδου Ελένη του Κωνσταντίνου
2. Μανουσαρίδης Αντώνιος του Αθανάσιου
3. Νικολαΐδης Αιμίλιος του Δημήτριου
4. Πεντζερετζής Πρόδρομος του Απόστολου
(5) Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του ορισμού του ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, μόνο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου
(6) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κιλκίς και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Κιλκίς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς

Ο Δήμαρχος
Σισμανίδης Δημήτριος