Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023, 2:31:34 πμ
Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016 20:06

Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός 2017 σε διπλή συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Κιλκίς

Η έγκριση του τεχνικού προγράμματος έργων και ο προϋπολογισμός του 2017 είναι τα κύρια θέματα δύο συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου.
Η πρώτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ. και στην ημερήσια διάταξη ξεχωρίζουν τα παρακάτω θέματα:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διατύπωση απόψεων επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: "Βιομηχανία Κατασκευής Σκελετών και Μερών Σκελετών Αλουμινίου - Κατεργασία και Επικάλυψη Μετάλλων, της εταιρίας με την επωνυμία "ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. (πρώην ΑΛΟΥΦΥΛ)" που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αριθ. 21 Οικοδομικό Τετράγωνο της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αναμόρφωση [23η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Υποβολή αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης περί παράτασης ισχύος των υπ' αριθμ. 1310/19.03.2001 και 8623/25.10.2005 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούν την παραχώρηση των υπ' αριθμ. 4424α και 4424ε τεμαχίων αγροκτήματος Κιλκίς (Σ.Δ. 1970) στο Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαδικασίας ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, με καταληκτική ημερομηνία την 11.01.2017
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Δράσης 1.2.1: "Εκθέσεις προόδου (Progress Report)"  του έργου με το ακρωνύμιο: "FACE" του Προγράμματος "Greece-FYROM, IPA Cross- Border programme 2007-2013"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Δράσης 2.1.1: "Επικοινωνιακός σχεδιασμός"  του έργου με το ακρωνύμιο: "FACE" του Προγράμματος "Greece-FYROM, IPA Cross- Border programme 2007-2013"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία" - Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - Ε.Κ.Τ." το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κα ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κα ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδική συνεδρίαση
Μετά το πέρας της συνεδρίασης αυτής θα ακολουθήσει με ώρα έναρξης 20.30  η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα: Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Κιλκίς, έτους 2017