Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 4:12:04 πμ
Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2009 09:29

Διάλογος για σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας

Ο Δήμος Πολυκάστρου είναι έτοιμος για να προχωρήσει στην ίδρυση πολυμετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας για να μπορεί να αντεπεξέρχεται πιο εύκολα και λειτουργικά στις καθημερινές απαιτήσεις των πολιτών του, αλλά και μακροπρόθεσμα να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τους φυσικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους που διαθέτει καθώς η γεωγραφική του θέση προσφέρεται προς αυτό το σκοπό.


Ο Δήμαρχος Πολυκάστρου Δημήτρης Σμυδάκης στις 29 Ιουνίου 2009 πραγματοποίησε συνάντηση στο Δημαρχείο με επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου αλλά και εμπόρους - επαγγελματίες του Πολυκάστρου. Βασικό θέμα συζήτησης υπήρξε η προοπτική συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο θα καθορισθεί από το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα προκύψει και αναμένεται να υπερβεί τις 100.000 ευρώ.
Πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να διαθέσει έως και το 49% του μετοχικού κεφαλαίου σε ιδιώτες μετόχους (Ν.3463/2006 άρθρο 265). Η  Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας της Ανώνυμης Εταιρείας είναι έτοιμη και διασαφηνίζει τους ακριβείς σκοπούς της Επιχείρησης, η οποία θα διέπεται από τον Ν.2190/20, όπως και κάθε άλλη κοινή ΑΕ.
Το ύψος των μετοχών θα καθορισθεί τις προσεχείς ημέρες, στις οποίες αναμένεται και η πραγματοποίηση της δεύτερης συνάντησης προσέλκυσης μετόχων, κατά την οποία θα δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες για τις τυχόν απορίες που προέκυψαν κατά την πρώτη συνάντηση.
Ο νέος Δημοτικός Κώδικας (Νόμος 3463/06) ο οποίος ισχύει από το 2007 επιτρέπει στους Δήμους να έχουν τριών ειδών Επιχειρήσεις, καταργώντας τον παλιό τίτλο της Δημοτικής Επιχείρησης οι οποίες πλέον διαχωρίζονται σε:
α) Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να έχουν εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα.
β) Μονομετοχικές Επιχειρήσεις, όπου ο μόνος μέτοχος είναι ο Δήμος και σκοπό έχουν την εκμετάλλευση της Ακίνητης Περιουσίας.
γ) Κοινές Ανώνυμες Εταιρείες, όπου  ο Δήμος μπορεί να έχει από το 51% έως το 99% με οποιοδήποτε μέτοχο επιθυμεί να συμμετάσχει.
Ο Δήμος Πολυκάστρου προχωρά στην ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας σκοποί λειτουργίας είναι :
- Η αξιοποίηση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών που προέρχονται από τις δραστηριότητες του Δήμου Πολυκάστρου.
- Η αξιοποίηση από εκχωρήσεις ακινήτων του Δημοσίου ή άλλων φορέων του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που θα γίνονται προς τον Δήμο Πολυκάστρου.
Στον τεχνο-κατασκευαστικό τομέα θα είναι:
- Η ένταξη επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους δια μέσου πάσης φύσης μελετών, ερευνών, προτάσεων και εφαρμογών για την περιοχή του Δήμου Πολυκάστρου.
- Εμπορικά θα μεριμνά για τη  δημιουργία των προϋποθέσεων και υποδομών προβολής των δράσεων του Δήμου και της Τοπικής Παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με τη δημιουργία των κατάλληλων έργων και κατασκευών υποδομής.
- Η προώθηση και προβολή της περιοχής και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και η ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με τουριστικούς φορείς για την προσέλκυση σταχωμένων ομάδων επισκεπτών στην περιοχή.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία θα μπορεί:
- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.
- Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
- Να μισθώνει ή εκμισθώνει και να κατασκευάζει κτίρια, εγκαταστάσεις και γενικά ακίνητα που εξυπηρετούν τις ανωτέρω δραστηριότητες.
- Να κατασκευάζει δίκτυα παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφορικής.
Ζ Να οργανώνει λειτουργίες, δραστηριότητες και να παρέχει υπηρεσίες στον τουριστικό και επισιτιστικό.
- Να σχεδιάζει, μεταποιεί, κατασκευάζει, παράγει, εμπορεύεται και να πουλάει τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά είδη καθώς και είδη τουριστικής προβολής.
- Να λειτουργεί και να διαχειρίζεται εν γένει καταλύματα ή κατασκηνώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αποβλέποντας στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
- Να οργανώνει και να διαθέτει τουριστικά πακέτα, εκδρομές και επισκέψεις προβολής και περιήγησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πολυκάστρου.
- Να διαχειρίζεται αθλητικά κέντρα, να λειτουργεί και να οργανώνει Αθλητικές εκδηλώσεις  και Αεραθλητικές δραστηριότητες και να διαχειρίζεται συνεδριακά κέντρα, εγκαταστάσεις Αγρο-οικοτουρισμού και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις.
- Να διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των αποτελεσμάτων των δράσεων που προωθεί η εταιρία καθώς και να αναλαμβάνει σχετική εκδοτική και εκτυπωτική δραστηριότητα.
- Να υλοποιεί σχέδια συνεργασίας και ανταλλαγών, μεθόδους αξιολόγησης, να επεξεργάζεται οδηγούς-εγχειρίδια-ευρετήρια-καταλόγους για πολιτιστικές, τουριστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, ιδίως με σύγχρονα μέσα διάδοσης, όπως CD ROM, DVD, τηλεματικές συνδέσεις, τράπεζες δεδομένων κ.ά.
- Να προβαίνει σε έργα συντήρησης, ανάπλασης, διαμόρφωσης και αξιοποίησης ακινήτων που εκχωρούνται στο Δήμο Πολυκάστρου.
- Να κατασκευάζει, συντηρεί και να εκμεταλλεύεται υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης.
- Να κατασκευάζει και να τοποθετεί πλαίσια προβολής υπαίθριας διαφήμισης καθώς και να τα εκμεταλλεύεται.
- Να παρέχει υπηρεσίες στη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής του Δήμου Πολυκάστρου και των οικισμών του.
Στόχος και επιθυμία του δήμου Πολυκάστρου και της Διοίκησής του είναι η όσο το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας και η εποικοδομητική λειτουργία των δομών της προκειμένου να εξασφαλιστούν σύντομα όλες οι ευνοϊκές συνθήκες στο πλαίσιο του επιχειρηματικού τομέα προς όφελος του τόπου και των κατοίκων του.