Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 11:55:26 πμ
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2007 05:14

Πως θέλουμε το νέο Καποδίστρια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ε.Δ.Κ. νομού Κιλκίς συνήλθε σε συνεδρίαση την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2007 -παρουσία των Δημάρχων και του Προέδρου της Κοινότητας του Νομού- καταγράφοντας όλες τις απόψεις και τις προτάσεις τους, για τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μετά από διεξοδική συζήτηση κατέληξε στα παρακάτω:

α1. Εννέα χρόνια μετά την εφαρμογή του Ν. 2539/1997 (συνενώσεις Ο.Τ.Α) έχει ωριμάσει πλέον η ιδέα της περαιτέρω συνένωσης των υπαρχόντων Δήμων και Κοινοτήτων.
α2. Οι νέες συνενώσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές και να έχουν ως στόχο την δημιουργία μεγάλων Ο.Τ.Α. (σε πληθυσμό αλλά και σε έκταση), λειτουργικών και αποτελεσματικών, με ουσιαστικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη.
α3. Οι νέες συνενώσεις θα πρέπει να γίνουν με γεωγραφικά και χωροταξικά κριτήρια (ενιαίες περιοχές) και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τα διοικητικά όρια των νομών.
α4. Να δοθούν ισχυρά κίνητρα (θεσμικά και οικονομικά) στους Ο.Τ.Α. που θα συνενωθούν.
α5. Κάθε αρμοδιότητα-υπηρεσία που θα μεταφερθεί στους νέους Ο.Τ.Α. να συνοδεύεται -απαραίτητα- από τους αντίστοιχους πόρους.
α6. Στους νέους Ο.Τ.Α. να δημιουργηθούν ισχυρές τεχνικές υπηρεσίες, ευέλικτες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του δημότη (διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά θέματα) και οι ανάγκες κάθε  οικισμού (δημοτικό διαμέρισμα-πόλη ή χωριό) να αντιμετωπίζονται ισόνομα και αποτελεσματικά.
β1. Να γίνει αναδιάταξη των αρμοδιοτήτων του 2ου βαθμού Αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), έτσι ώστε ο ρόλος του να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός.
β2. Η μείωση του αριθμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι εφικτή και προτείνεται.
γ1. Να ενισχυθεί ο θεσμός της Περιφέρειας -κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα- με ουσιαστικές αρμοδιότητες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής της και με τη δυνατότητα της απ’ ευθείας διαχείρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.
γ2. Ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να είναι αιρετός -που θα εκλέγεται με απευθείας ψηφοφορία από  το λαό- καθώς, επίσης, και όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι αιρετά -με τη διασφάλιση ότι θα εκπροσωπούν όλους τους νομούς της Περιφέρειας.
δ1. Να αποδοθούν όλοι οι παρακρατηθέντες πόροι της Τ.Α., παρελθόντων οικονομικών ετών -με χρονοδιάγραμμα απόδοσης 5-7 ετών- οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν και την “προίκα” των νέων Ο.Τ.Α., που θα προέλθουν από τις συνενώσεις.
δ2. Να ενσωματωθεί στους Κ.Α.Π. ποσοστό 10% της φορολογίας εισοδημάτων και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και ποσοστό 50% των τελών κυκλοφορίας να αποδίδεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες).
δ3. Κάθε μεταφορά αρμοδιοτήτων προς την Τ.Α. θα πρέπει να συνοδεύεται και από την μεταφορά των αντίστοιχων οικονομικών πόρων (στο σύνολό τους), μετά από κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων.
δ4. Να επανεξεταστούν τα κριτήρια κατανομής της ΣΑΤΑ και να αυξηθούν τα χορηγούμενα ποσά.
δ5. Ο προγραμματιζόμενος Ενιαίος Φόρος Κατοχής Ακινήτων να αποδοθεί -εξ’ ολοκλήρου- στην Τ.Α.