Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024, 4:13:02 μμ
Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013 20:01

Αλλαγές στην προσωρινή καλλιέργεια

agrotis
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς ενημερώνει για τις αλλαγές σχετικά με τη διαδικασία της προσωρινής καλλιέργειας βάσει του Νόμου4099/20-12-2012 ΦΕΚ 250Α Άρθρο 168 (Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4061/2012 (Α’ 66). Συγκεκριμένα προστίθεται νέα παράγραφος 13, ως εξής:
13.α) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που εκμίσθωναν τα τελευταία πέντε χρόνια, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αγροτικά ακίνητα, σύμφωνα με την αριθμ. 95/19.5.1975 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 180), μπορούν με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, να ζητήσουν την παραχώρηση των ακινήτων που μίσθωναν, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί. Η εν λόγω παραχώρηση χρήσης, ανά ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέμματα.
β) Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Το τίμημα της παραχώρησης ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ/ στρέμμα. Για τους όρους της παραχώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11. Μετά τη λήξη της παραχώρησης τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11.
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται να προσκομίσουν οι καλλιεργητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία προσωρινής καλλιέργειας είναι τα παρακάτω:
1. Βεβαίωση από τα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην παραπάνω δήλωση είναι αληθή. (Η βεβαίωση αυτή προκύπτει από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ)
2. Βεβαίωση από τον κατά τόπους Δήμο ότι τα τελευταία πέντε χρόνια χωρίς διακοπή εκμίσθωνε από τον Δήμο κοινόχρηστες εκτάσεις με απόφαση της ΠΥΣ.
3. Απόσπασμα (διάγραμμα) της έκτασης που δήλωνε και που συνοδεύει τη δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2011-2012. (ΟΠΕΚΕΠΕ - ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ)
4. Υπεύθυνη δήλωση του χρόνου που επιθυμεί να εκμισθώσει την παραπάνω έκταση.
5. Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την παραπάνω κοινόχρηστη έκταση που επιθυμεί να εκμισθώσει προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κιλκίς.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση κατατίθενται στην  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Κιλκίς.
Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση στην εξέταση από την Επιτροπή Θεμάτων Γης των αιτήσεων που αφορούν στα άρθρα 4, 22, 23 του Ν. 4061/2012 οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει σταλθεί στην υπηρεσία μας ακόμη η ψηφιακή βάση δεδομένων από τον αρμόδιο φορέα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Υπότιτλος: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ