Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, 11:59:07 πμ
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009 09:56

Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει ότι θα διενεργήσει, κατά τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο- Δεκέμβριο 2009, τη Γενική Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας σε ολόκληρη τη Χώρα. Η Γενική Απογραφή διενεργείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, βάσει Προεδρικού Διατάγματος και σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Σκοπός της Απογραφής είναι η ακριβής καταγραφή όλων των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων της Χώρας και των μεταβλητών τους, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων αυτών.
Ειδικότερα με την Απογραφή επιδιώκεται η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με:
- τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
- τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη νομική μορφή τους, το καθεστώς κατοχής, τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων ( είδη καλλιεργειών, εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών, τις καλλιεργητικές τεχνικές κλπ, ),
- τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής,
- την απασχόληση του γεωργικού πληθυσμού σε αυτές,
- την καταγραφή των βασικών κατηγοριών κάλυψης/χρήσης γης.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την Απογραφή εξυπηρετούν Εθνικές και Κοινοτικές ανάγκες και άλλες Διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
Συγκεκριμένα η Απογραφή:
- Συγκεντρώνει στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για τον καθορισμό της κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ και την παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.
- Συμβάλλει σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας.
- Αποτελεί βασικό μέσο εφαρμογής Κρατικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και
περιφερειακού σχεδιασμού.
- Συμβάλλει στη διάχυση επέκτασης της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
- Αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης για την κατάρτιση και ενημέρωση του Μητρώου γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
- Καταρτίζει περιβαλλοντικούς και περιφερειακούς δείκτες για την ανάπτυξη της γεωργοπεριβαλλοντικής πολιτικής.
Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν είναι απόλυτα εμπιστευτικές, σύμφωνα με τους Νόμους 3627/ι956, 2392/1996 και 3470/2006 (άρθρο 14). Επίσης διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 2472/97 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων, πραγματοποιείται για επιστημονικούς και ερευνητικούς αποκλειστικά σκοπούς, τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.
Τέλος, για κάθε επιπλέον απορία ή διευκρίνιση που χρειάζεστε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα, τηλέφ. 210 4852052 & 210 4852055, e-mail: lemdiony @ statistics.gr και primary. sector @ statistics.gr.