Κυριακή, 26 Μαΐου 2024, 12:07:53 πμ
Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012 22:46

Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων


provata
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καλεί Όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάσχουν στη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του ΠΑΑ 2007-2013 του ΚΑΝ.(ΕΚ) 1698/2005.

Η δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» έχει ως στόχο :
• Την οικονομική στήριξη των αγροτών  
• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αυτόχθονων αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση  
• Τη διατήρηση των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής
    Η Δράση 3.1 του Μέτρου 2.1.4 συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο.  
Η δράση 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων εφαρμόζεται σε όλη την χώρα αλλά μπορούν να ενταχθούν για κάθε Π.Ε  κατά περίπτωση τα παρακάτω ζώα:
1) Αίγες και πρόβατα θηλυκά ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους ορισμένων φυλών
2) Εγχώριος Ελληνικός χοίρος
3) Βοοειδή θηλυκά ηλικίας άνω των 6 μηνών ορισμένων φυλών
4) Ιπποειδή  αρσενικά και θηλυκά ηλικίας άνω των 6 μηνών ορισμένων φυλών
     Για το σύνολο των ζώων που αιτείται η ένταξη δηλώνεται βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα δηλωθέντα ζώα, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 της αριθμ. 79833/24-10-2011 ΚΥΑ και  τα οποία πρέπει να είναι στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης του 2011.  
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως :
  α. επαγγελματίες αγρότες
   β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.
βα. Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την αγροτική τους δραστηριότητα το 35% του συνολικού τους εισοδήματος.
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την αγροτική τους δραστηριότητα το 50% του συνολικού τους εισοδήματος.
  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Ενίσχυσης:
Ορίζεται η περίοδος από 19/03/2012 έως 04/05/2012
Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.
Τόπος Υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης :
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσσαλονίκης καθώς και στις κατά τόπους  ΕΑΣ και ΚΕΠΠΥΕΛ
Πίνακας: Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε Ευρώ/ΜΜΖ/Ηα/έτος για την δράση 3.1 έχει ως εξής

Είδος ζώου και κατεύθυνση παραγωγήςΜε διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγήςΧωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων απαραγωγής
Βοοειδή335312
Πρόβατα221198
Αίγες194171
Χοίροι219196
Ιπποειδή350-

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  www.minagric.gr όπως και στην www.agrotikianaptixi.gr . Πληροφορίες: 2310984109  Φ. Βαφειάδης, 2310984196  Γ. Μοσχόπουλος.