Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 5:31:35 μμ
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 21:36

Ειδική ενίσχυση βάμβακος 2011


vamvaki
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (έγγραφο υπ΄ αριθμ. 26038/14-03-2012) ανακοινώνεται και για την πληρωμή ειδικής ενίσχυσης βάμβακος για το έτος 2011 και ειδικότερα οι παραγωγοί που δεν κάλυψαν τις προϋποθέσεις καταβολής της δύναται να υποβάλλουν αιτήματα διορθώσεων γνωρίζοντας τα εξής:1) Παραγωγοί οι οποίοι καλλιέργησαν παρήγαγαν και παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι αλλά δεν κατέστη δυνατόν να καλύψουν τις τελικές ηρτημένες ποσότητες για τη συνολική τους αιτηθείσα έκταση για την χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης λόγω αιτιολογημένης ανεπιτυχούς καλλιέργειας δύναται να υποβάλλουν αίτηση για διοικητική πράξη διόρθωσης της ΑΕΕ 2011 μέσω των ΕΑΣ εξαιρώντας τα εν λόγω αγροτεμάχια από το αίτημα τους για την ενίσχυση βάμβακος. Καταληκτική ημερομηνία για τα αιτήματα που αφορούν αυτές τις διοικητικές πράξεις δια μέσου των ΕΑΣ ορίζεται η 23/03/2012. Στη συνέχεια οι ΕΑΣ (23/03/2012) θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τόσο ηλεκτρονικά όσο και τις πρωτότυπες στις Π.Δ. για τον περαιτέρω έλεγχο. Τα ανωτέρω αιτήματα θα ελεγχθούν από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι περιφερειακές υπηρεσίες κατά τον έλεγχο των εν λόγω αιτημάτων δύναται να ζητήσουν την προσκόμιση πρόσθετων παραστατικών προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αιτίαση που δηλώθηκε από τον παραγωγό. (Δίδεται έντυπο υπόδειγμα – αίτησης καθώς και πίνακας με κωδικοποίηση αιτιολόγησης της ανεπιτυχούς καλλιέργειας).
2) Παραγωγοί οι οποίοι δεν έτυχαν το σύνολο της αιτούμενης ειδικής ενίσχυσης βάμβακος λόγω ευρημάτων που προέκυψαν από διενεργηθέντες ελέγχους ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία που αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 54466/2-05-2011 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης και Λοιπών Καθεστώτων και Μέτρων στήριξης στα πλαίσια των Καν.(ΕΚ) 73/2009 & 1405/06. Ειδικότερα δεδομένου ότι οι παραγωγοί που ελέγχθηκαν μέσω τηλεπισκόπησης ενημερώθηκαν με τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσω της πληρωμής τους δύναται να υποβάλλουν ένσταση στις περιφερειακές υπηρεσίες από 15/03/2012 έως και 23/03/2012.