Κυριακή, 26 Μαΐου 2024, 2:49:30 πμ
Σάββατο, 07 Μαρτίου 2015 20:48

Εκπαίδευση αγροτών από την Επιμορφωτική

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8197/ 90920/ 2013 (ΦΕΚ Β’ 1883) Κοινή Υπουργική Απόφαση, από 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό, δε θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειές τους, εφόσον οι ψεκασμοί δεν θα γίνονται με την επίβλεψη πιστοποιημένου ατόμου.


Η ΣΕΑ (Συντονιστική Εθνική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) μεριμνά ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι, να έχουν πρόσβαση στ δέουσα κατάρτιση η οποία παρέχεται από φορείς που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ/ Α’/ 8/ 27-01-2012).
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ είναι στο μητρώο εγκεκριμένων φορέων παροχής κατάρτισης και εξεταστικών κέντρων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Διοργανώνει πρόγραμμα κατάρτισης, προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Υπουργείου,
σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες και
με εκπαιδευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση.
Την κατάρτιση ακολουθούν εξετάσεις πιστοποίησης οι οποίες ορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιούνται, επίσης, στις εγκαταστάσεις της Επιμορφωτικής Κιλκίς.
Ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε συγκεκριμένο χρόνο, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου. Απαιτούνται τριάντα πέντε (35) σωστές απαντήσεις ώστε να θεωρηθεί επιτυχών. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ενημερώνεται αμέσως για το αποτέλεσμα.
Παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις στο ΥΠ.Α.Α.Τ.
Με την πρόσφατη ΚΥΑ 2/34/02-01-15  "Τροποποίηση ύψους τελών συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης  γεωργικών φαρμάκων" (ΦΕΚ Β΄67/16-1-2015) ορίσθηκαν τα εξέταστρα (τέλη) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  που είναι :
Α) Μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).
Β) Από την 1η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).
Γ) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ορίζεται σε εκατό ευρώ (100€).
Η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι πέντε (5) έτη.      (ΦΕΚ/ Β’/ 1883 /01-08-2013).
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη συμμετοχή στην κατάρτιση ή/ και στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορείτε να απευθυνθείτε σε στελέχη της Επιμορφωτικής Κιλκίς.