Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024, 5:34:42 μμ
Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2012 11:17

Έως 10 Ιουλίου η οριστική προθεσμία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ


eas
Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης από τους παραγωγούς για το έτος 2012 στα γραφεία της ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ. στόσο παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα ένας σημαντικός αριθμός παραγωγών που μέχρι τώρα δεν έχει υποβάλλει την δήλωση ενιαίας ενίσχυσης 2012 και για το λόγο αυτό παρακαλούνται, αφού πρώτα συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ και να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής δήλωσης τους.
 Καλούνται λοιπόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν άμεσα στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (οδός Θεσσαλονίκης 20 στο Κιλκίς) να υποβάλλουν τη δήλωση τους γιατί η τελική προθεσμία υποβολής δήλωσης έχει ορισθεί να είναι η ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012.
 Η λίστα των δικαιολογητικών ενιαίας ενίσχυσης έτους 2012 είναι η ακόλουθη: Ταυτότητα ή Διαβατήριο. Αντίγραφο Ε9 ή Συμβόλαιο που αποδεικνύει την νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου (υποχρεωτικό). Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. Βιβλιάριο τραπεζικού λογαριασμού (Φωτοτυπία 1η σελίδας). Τιμολόγια και ετικέτες για Σιτάρι Σκληρό. Τιμολόγιο και ετικέτες για Βαμβάκι. Συμφωνητικά ενοικίασης (η αναγραφή του ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι υποχρεωτική). Σύμβαση για ενεργειακές καλλιέργειες. Σύμβαση καπνού. Σύμβαση για ζαχαρότευτλα. Μητρώο κτηνιατρικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων. Μητρώο βοοειδών. Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Απόφαση σχεδίου βελτίωσης. Βιβλιάριο ΟΓΑ (για τους συνταξιούχους το απόκομμα πληρωμής σύνταξης). ΑΜΚΑ (11 ψηφία). Άδειες κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων  (για μητρώο αγροτών)
 
Δικαιολογητικά εξισωτικής αποζημίωσης 2012
1) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία μέχρι 15/5/2012 και αριθμό πρωτοκόλλου ).
2)  Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).
3) Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους),  για τουλάχιστον 5 μήνες.
4) Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στο οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους), για τουλάχιστον 5 μήνες.
5) Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα (για Δασεργάτες, Αλιεργάτες, Εργάτες γης, μικροεπαγγελματίες, μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκους).
6) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).
7) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση Ασφαλιστικού Ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).
8) Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κλπ), αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα.
9) Βεβαίωση ορισμού ως διαδόχου πρόωρης σύνταξης (από ΑΤΕ).