Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024, 6:11:08 μμ
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 20:52

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας

doirani psarema
Το Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται καλεί τους ενδιαφερομένους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (Πράξεων) σε αλιευτικά σκάφη που δύνανται να ενταχθούν για ενίσχυση – χρηματοδότηση στη Δράση 1 «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων», για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης μέχρι 29-03-2012 στο Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013, δυνητικοί Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης 1 του Μέτρου 2. του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τα οποία αλιεύουν για εμπορικούς σκοπούς αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.
1)    Ειδικότερα, οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις αφορούν εργασίες για:
•    Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους ή/και των συνθηκών εργασίας ή/και της υγιεινής ή/και της ποιότητας των προϊόντων ή/ και της ενεργειακής αποδοτικότητας ή/ και της επιλεκτικότητας
•     Την αντικατάσταση των κινητήρων των αλιευτικών σκαφών με την προϋπόθεση ότι, ο νέος κινητήρας θα έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ.             
•    Την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων μία φορά, εφόσον η αντικατάσταση αφορά στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών
•    Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών τον εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των οικοσυστημάτων και την προστασία των αλιευμάτων και των εργαλείων
  2) Η υλοποίηση των Πράξεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31−12−2015.
  3) Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων, που θα ενισχυθούν, ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.
  4) Τα ποσοστά της Δημόσιας Ενίσχυσης ανέρχονται ανάλογα με την πράξη από 40% - 60% για σκάφη ολικού
        μήκους μικρότερου των 12 μέτρων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στo Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς τηλ. 2341350153 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr.