Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024, 3:45:41 πμ
Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012 21:37

Μεταποίηση και Εμπορία Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας


ydatokalliergeies1
Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 433/29-02-2012 (ΑΔΑ:Β440Φ-ΥΧ1) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 605Β΄/05-03-2012) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στην Μεταποίηση και Εμπορία που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση-χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013  όπως υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης και το σχετικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Αλιείας    ( ΕΥ ΕΦ ΑΛΙΕΙΑΣ) Μιχαλακοπούλου 103, 11572 ΑΘΗΝΑ,  μέχρι 31-07-2012 .

Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παραπάνω απόφασης υπάγονται Πράξεις ( επενδυτικά σχέδια ), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις για  επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και  υδατοκαλλιέργειας:
 Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
 Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη
Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.
Δικαιούχοι των οικονομικών Ενισχύσεων του Μέτρου 2.3- Μεταποίηση και Εμπορία είναι:
Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ( ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,,ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/ Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στo Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς τηλ. 2341350153 και στην ιστοσελίδα www.et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/ada/Β440Φ-ΥΧ1 όπου είναι αναρτημένη η υπ’αριθ. 433/29-02-2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.