Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 8:45:52 πμ
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 22:35

Οριοθέτηση ζωνών για να αποφευχθεί η εξάπλωση του επιβλαβούς για τον αραβόσιτο εντόμου καραντίνας Diabrotica virgifera Le Conte

kalampoki
Μετά από έγγραφα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου με τα οποία επιβεβαιώνεται η παρουσία του εντόμου καραντίνας Diabrotica virgifera Le Conte στο νομό μας για την καλλιεργητική περίοδο 2013 ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγορτικής Οικονομίας της ΠΕ Κιλκίςαποφάσισε τη λήψη μέτρων για να περιοριστεί η εξάπλωση του οργανισμού Diabrotica virgifera  Le Conte από τις προσβεβλημένες ζώνες, σε περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τον επιβλαβή οργανισμό.
 Τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται σε:
α). ζώνες - περιοχές, όπου η παρουσία του εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte έχει διαπιστωθεί για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους, οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσημα προσβεβλημένες (άρθρο 1, παράγραφος 1 της 2006/564/ΕΚ), και
β). ζώνες - περιοχές που εκτείνονται τουλάχιστον 10 Km στο εσωτερικό της προσβεβλημένης ζώνης και τουλάχιστον 30 Km εντός της μη μολυσμένης ζώνης, οι οποίες χαρακτηρίζονται επίσημα ζώνες περιστολής (2006/565/ΕΚ).
Οι παραπάνω αναφερόμενες ζώνες έχουν ως εξής:
Α. Προσβεβλημένη Ζώνη η οποία περιλαμβάνει όλη την έκταση της Π.Ε. Κιλκίς εκτός των αγροτεμαχίων που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τη FYROM.
Β. Ζώνη Περιστολής η οποία περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 Km από τα σύνορα με τη FYROM .
     Εντός των ανωτέρω οριοθετημένων ζωνών η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς, σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, θα συνεχίσει να ελέγχει  την παρουσία του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων.
     Επιπλέον σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 της  απόφασης 2006/564/ΕΚ της επιτροπής και της 2006/565/ΕΚ σύστασης της επιτροπής και για αποφυγή εξάπλωσης του οργανισμού λαμβάνεται μέριμνα ώστε:
1. Στη  ζώνη περιστολής:         
i. στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε  περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:2 ).
ii. ο αραβόσιτος να μην συγκομίζεται πριν  την 1η Οκτωβρίου.
iii. να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών  αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο  στη προσβεβλημένη ζώνη.
iv.να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο  στη προσβεβλημένη ζώνη.
v.να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση  στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα).
vi.τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.
vii.να γίνεται εντατική παρακολούθηση της παρουσίας του οργανισμού με τη χρήση κατάλληλων παγίδων φερομόνης.
2. Στην προσβεβλημένη ζώνη
i.στους αγρούς με αραβόσιτο να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε  περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να καλλιεργείται μόνο μία φορά ( 1:2 ).
ii.να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών  αυτών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
iii.να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
iv.να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση  στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους – ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα).