Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 11:08:06 μμ
Παρασκευή, 04 Δεκεμβρίου 2015 21:35

Παραμύθια Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρακολουθώ γεμάτος απορία τους πολιτικούς παράγοντες να μιλούν για την αγροτική ανάπτυξη, λες και πρόκειται απλά για το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς επίσης και την ευκολία με την οποία λαμβάνονται ή δεν λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την αγροτική ανάπτυξη στην χώρα μας η οποία είναι ελλειμματική σε βασικά τρόφιμα ζωικής προέλευσης.


Το 2002 σε άρθρο το οποίο είχε συντάξει ο καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, κ.Σέμος με τίτλο ‘’Τα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας και τα δίκαια των αγροτών’’ περιγράφονταν αναλυτικά τα διαρθρωτικά  προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας : 1.Η Γεωργική γη, δηλαδή ο μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, η ανεπαρκής και μη ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, η ανεπαρκής αξιοποίηση και υποβάθμιση των βοσκοτόπων. 2.Η Γεωργική εργασία. 3.Η τεχνολογική πρόοδος. 4.Προβλήματα στη χρήση αγροτικών εφοδίων.
Για τον μικρό κλήρο το αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος  είναι γνωστό, υψηλό κόστος παραγωγής,  χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα και η χρόνια υστέρηση των γεωργικών εισοδημάτων.
Για τους υδάτινους πόρους που αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Γεωργίας, γιατί χωρίς άρδευση είναι αδύνατη η εκμετάλλευση δυναμικών καλλιεργειών που συμβάλουν στην αύξηση του αγροτικού προϊόντος, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, και στη μείωση του κόστους παραγωγής, στο Κιλκίς και  ειδικά στο Αν.Κιλκίς (Κρούσσια) που υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα αποθέματα επιφανειακών νερών, δεν έχει γίνει κανένα απολύτως έργο, προκειμένου να αναπτυχθούν και άλλες καλλιέργειες πχ Ακρόδρυα.
Οι βοσκότοποι για τους οποίους τόση φασαρία γίνεται τελευταία, αναφέρεται από τον κ.Σέμο, από το 2002 η απουσία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης των, καθώς και η ανικανότητα των δημόσιων αρχών να συντάξουν ένα πρόγραμμα βελτίωσης των, με συνέπεια να υποβαθμίζονται συνεχώς.
Για την Γεωργική εργασία, τα προβλήματα και εδώ είναι γνωστά πάλι, μικρό ποσοστό ενεργού αγροτικού πληθυσμού, έλλειψη εργατικών χεριών κατά την περίοδο αιχμής και αυτό γιατί το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού πληθυσμού αποτελείται από άτομα μεγάλης ηλικίας όπως αποδεικνύουν και οι πρόσφατες μελέτες της Eurostat, ως συνέπεια του μικρού γεωργικού κλήρου.
Για την τεχνολογική πρόοδο, η οποία είναι απαραίτητη στην Γεωργία και η εφαρμογή της οποίας θα είχε σημαντικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την υποαπασχόληση των γεωργικών μηχανημάτων, την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων κτλ, πάλι σχεδόν δεν έχει γίνει τίποτα ακόμη.
Ως συμπέρασμα των παραπάνω διαρθρωτικών προβλημάτων είναι ότι όλες οι Ελληνικές κυβερνήσεις  μετά την ένταξη στην ΕΕ, αρκέστηκαν στην ενίσχυση του εισοδήματος των γεωργών χωρίς να προσπαθήσουν να λύσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας παρόλο που είχαν την ευκαιρία και τους πόρους να το κάνουν πολύ εύκολα.
Επίσης ο κ.Σέμος περιέγραψε και τα  προβλήματα τα οποία υπήρχαν το 2002  και συνεχίζουν να υπάρχουν δυστυχώς και το 2015,  ενώ έχουν προστεθεί και άλλα, όπως : 1.Σύγχυση όσον αφορά την έννοια ‘’Επαγγελματίας Γεωργός’’. 2. Απουσία Κτηματολογίου, εγκατάλειψη  του θεσμού του αναδασμού. 3.Το πρόβλημα της οργάνωσης των γεωργικών συνεταιρισμών. 4. Μη ορθολογική χρήση των μέσων παραγωγής και της νέας τεχνολογίας. 5. Απουσία οργάνωσης της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. 6.Υψηλή φορολόγηση και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές (σύντομα).
Ορισμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν είναι οι παρακάτω :
1.Πραγματοποίηση μεγάλων διαρθρωτικών έργων (αρδευτικά έργα, έργα οδοποιίας, αναδασμός, μεταβίβαση αγροτικής γης μόνο σε αγρότες)
2.Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις άδειες  κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αγροτικών αποθηκών κτλ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα έρημα χωριά μας από μόνιμους κατοίκους όσο και το ότι σε χώρες της ΕΕ υπάρχουν μεγάλες σταβλικές  εγκαταστάσεις και εντός οικισμών, οι οποίες  όμως μεριμνούν για τους στερεούς, υγρούς και αέριους ρύπους και δεν υπάρχει πρόβλημα με τους μόνιμους κατοίκους
3.Ενημέρωση των γεωργών για θέματα που τους αφορούν και συμμετοχή τους στην σύνταξη των προγραμμάτων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής αγροτικής ανάπτυξης
4.Εκπαίδευση των γεωργών στην ορθολογική χρήση των συντελεστών παραγωγής
5.Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών,  και σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την βιομηχανία τροφίμων, εμπόρους, Κεντρικές Αγορές, κτλ
6.    Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., μεταφορά των περιφερειακών και Νομαρχιακών υπηρεσιών (Δ.Α.Ο.Κ. – Δασαρχεία, Ε.Φ.Ε.Τ.,  ΟΣΔΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Σύνταξη ενημερωμένων μητρώων και  νέων βάσεων δεδομένων, έλεγχος του λογισμικού και του μηχανογραφικού συστήματος  για τις πληρωμές των αγροτών , Διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων από το Υπ.Α.Α.Τ. και το προσωπικό του, που θα ελέγχεται) όλα στο Υπ.Α.Α.Τ. για την ολοκληρωμένη άσκηση πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης
7.Οργάνωση της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, των συνεταιρισμών κτλ και δημιουργία εναλλακτικών τρόπων αξιοποίησης της πρωτογενούς παραγωγής με την παραγωγή προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας
8.Κρατικές επενδύσεις  σε οριακές για την γεωργική δραστηριότητα περιοχές
9.Πολιτικές για την ανάπτυξη της οικοτεχνίας από τους αγρότες
10.Κατοχύρωση του επαγγέλματος του αγρότη, και ύπαρξη μόνιμων προγραμμάτων για νέους αγρότες από το Υπ.Α.Α.Τ με μεγαλύτερα όμως ποσά για την αρχική εγκατάσταση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
11.Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω δικτυώσεων, συνεργασιών, οργανωμένες δομές παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας, δομές συλλογικής προμήθειας εφοδίων και εξοπλισμού, αγροτικά super market -Delicatessen σε Ελλάδα και εξωτερικό, θεσμοθέτηση εταιριών παροχής υπηρεσιών για τις αγροτικές εργασίες έτσι ώστε να μην έχουμε υποαπασχόληση του εξοπλισμού (για όργωμα κτλ)
12.Φιλικό φορολογικό και ασφαλιστικό νομοθετικό πλαίσιο

Δημοσθένης
Μ. Τριανταφυλλίδης
Γεωπόνος ΑΠΘ,ΜΒΑ
Μυτιλήνης 67, Πολίχνη – Θεσσαλονίκη
Τηλ : 6944324715 – 2310587254
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Skype : dmtriantafyllidis