Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, 4:58:47 πμ
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 13:13

Παράταση για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε ο Ν. 5087/16-02-2024 (ΦΕΚ 25/Α) «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Με το άρθρο 6 του παραπάνω νόμου τροποποιήθηκε:

  1.  η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν. 4056/2012 και δόθηκε παράταση μέχρι τις 30/09/2024 για την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας ή για την υποβολή αίτησης για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης και υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ και  
  2. η παράγραφος 3 του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012 και δόθηκε παράταση μέχρι τις 30/09/2024 για την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον οικισμού.