Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 6:29:21 μμ
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012 21:27

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για «Υδατοκαλλιέργειες»

ydatokalliergeies1
Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 432/29-02-2012 (ΑΔΑ:Β440Φ-Μ2Χ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 604Β΄/05-03-2012) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στην Υδατοκαλλιέργεια που δύνανται να υπαχθούν για ενίσχυση-χρηματοδότηση στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργειες»του άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013  όπως υποβάλλουν Αίτηση Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης και το σχετικό φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Αλιείας    ( ΕΥ ΕΦ ΑΛΙΕΙΑΣ) Μιχαλακοπούλου 103, 11572 ΑΘΗΝΑ,  μέχρι 31-07-2012 .
Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παραπάνω απόφασης υπάγονται Πράξεις ( επενδυτικά σχέδια ), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:
Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων
Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Δικαιούχοι των οικονομικών Ενισχύσεων του Μέτρου 2.1- Υδατοκαλλιέργεια είναι:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στo Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς τηλ. 2341350153 και στην ιστοσελίδα www.et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/ada/Β440Φ-Μ2Χ όπου είναι αναρτημένη η υπ’αριθ. 432/29-02-2012 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.