Τρίτη, 16 Απριλίου 2024, 5:46:48 μμ
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 22:59

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελουργικών Εκτάσεων

Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνεται ότι θα υλοποιηθεί «Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2014–2015»

. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την διαδικασία εφαρμογής που ορίζεται στην 4598/131499/20-10-2014 ΥΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς (Γραφείο Αμπελουργίας) από 27 Οκτωβρίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2014
Το πρόγραμμα καλύπτει:
- Την εκρίζωση και προστασία εδάφους - αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων
•στο ίδιο ή
•σε άλλο (μετεγκατάσταση)  αγροτεμάχιο
•με την ίδια ή
•άλλη ποικιλία (μετατροπή ποικιλίας)
- Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό.
Επανεμβολιασμός
- Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης
•Υποστύλωση,
•Μετατροπή κυπελλοειδούς συστήματος σε γραμμικό,
•Μετατροπή παραδοσιακού γραμμικού (Royat) σε λύρα ή GDC,
•Αλλαγή στην πυκνότητα φύτευσης του αμπελώνα με σκοπό τη διαφοροποίηση στην παραγωγή και βελτίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οίνου
•Κατασκευή αναβαθμίδων
Τα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα είναι
1.Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Στην Υπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση έως 28 Φεβρουαρίου 2015 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξής του και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.  
2.Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
3.Δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής όπως κάθε φορά ισχύει, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4.Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
5.Φωτοτυπία των δυο  όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6.Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης
7.Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
8.Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων.
- Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο
- Αποδοχή κληρονομιάς
- Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
- Κτήση με προσκύρωση
- Με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας
- Κληρονομητήριο
Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη νόμιμου τίτλου, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και εννιά (9) έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού   προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης άνω των δέκα (10) ετών.