Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, 10:33:48 μμ
Παρασκευή, 19 Μαϊος 2023 20:51

Υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα μελισσοκομίας

Στα πλαίσια της δράσης ΄΄Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας΄΄  και ΄΄Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων΄΄ έτους 2023, σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η κατάθεση για τη συμμετοχή στις δράσεις και  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου του αντίστοιχου προγραμματικού έτους σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα παραστατικά αγοράς κυψελών, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr.

 

Για τη συμμετοχή στη δράση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα παραστατικά αγοράς κυψελών, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr.

Κατ’ παρέκκλιση, κατά το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.

Η εν λόγω αίτηση συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο),

β) επωνυμία νομικού προσώπου, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου νομικού προσώπου,

γ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας),

δ) μελισσοκομικό κωδικό αριθμό,

ε) μελισσοκομική έδρα

ε) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

στ) Συνεργαζόμενη Τράπεζα και κωδικός IBAN.

Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη Δράση και των απαραίτητων δικαιολογητικών - παραστατικών οι δυνητικοί δικαιούχοι, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορείς υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή . Τα Κέντρα Μελισσοκομίας παρέχουν κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους δικαιούχους, εφόσον του ζητηθεί, ελέγχουν την πληρότητα και την εγκυρότητα των δικαιολογητικών επιλεξιμότητας και των παραστατικών υλοποίησης της δράσης που κατατίθενται και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή σφάλματα, προκειμένου να συμπληρωθεί και να διορθωθεί εγκαίρως η αίτησή τους.

Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, γίνεται αποδεκτή μέχρι το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία των παρ. 2 και 3, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 12.

Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος υπόκειται υποχρεωτικά επιτόπιο έλεγχο.

Στοιχεία Κέντρου Μελισσοκομίας: τηλ 2310471544 εσωτερικό 101, ή 104

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΑΡΓΥΡΗ ΛΕΥΚΗ