Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 12:28:24 πμ
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 18:53

Ανάλεκτα της Μάχης του Κιλκίς από τον ημερήσιο τύπο (μέρος ΙΙ)

Γράφει ο Θανάσης Βαφειάδης, τοπογράφος, συγγραφέας.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΓΚΡΙΝΙ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΑΙΩΝΑ» ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ - ΝΕΟΛΟΓΟΣ 30-6-1913.

 

ΚΙΛΚΙΣ. Διέσχισα εκ νέου σήμερον το ερημωθέν έδαφος όπου εξετυλίχθη η μεγάλη Ελληνο- Βουλγαρική μάχη της οποίας περιέγραψα περιέγραψα ήδη τας κυρίας φάσεις. Εις τα πυρποληθέντα και ακόμη καπνίζοντα χωρία εθεώντο διεσπαρμένα τήδε κακείσε πτώματα Βουλγαρικά εν αποσυνθέσει. Ο πόλεμος ούτος δημιουργεί πανταχού ερήμωσιν. Όλαι αι ανθρώπιναι αξίαι ανετράπησαν. Το μίσος είνε η υπερτάτη θεότης η επικρατούσα μεταξύ των μαχομένων. Το Κιλκίς έν από τα φανατικώτερα κέντρα του Μακεδονικού Βουλγαρισμού, μετεβλήθη εις σωρόν ερειπίων. Η πόλις είχε προοδεύσει. Είχε κτίρια καλώς κατασκευασμένα και δυο εργοστάσια. Μόνον δύο οικίαι επέζησαν της πυρκαϊάς. Η οικία των Γαλλικών καθολικών αποστολών ας διηύθυνεν ο πάτερ Μιχαήλ με οκτώ μοναχάς, αι οποίαι είχον αναλάβει την διδασκαλίαν των παιδίων, και το κονάκιον. Όλαι αι άλλαι οικίαι μετεβλήθησαν εις άμορφον χάος καταρρευσάντων τοίχων. Πανταχού βλέπει τις συντρίμματα και περί τα ερείπια περιφέρονται μερικοί Μουσουλμάνοι, φθάσαντες με τους ημιόνους των μακρόθεν όπως επιδοθώσιν εις λαφυραγωγίαν. Αλλ’ αύτη περιωρίσθη εις ολίγα σίδηρα, επειδή το πυρ κατέστρεψε τα πάντα.

 

ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ - ΣΚΡΙΠ 1-7-1913

Κατά την αφήγησιν του ετέρου τραυματίου υπαξιωματικού Γ. Ξυδιά του 12ου πεζικού εξ Αμαλιάδος κατά την μάχην του Κιλκίς οι Βούλγαροι εχρησιμοποίησαν και αεροπλάνον. Όταν ο ελληνικός στρατός ακάθεκτος πλέον προήλαυνεν εθεάθη εις τα ύψη βουλγαρικόν αεροπλάνον ενεργούν κατοπτεύσεις. Το αεροπλάνον εκτελούν επιτυχείς πράγματι ελιγμούς έφερε μικράς βουλγαρικάς σημαίας. Μετά δέκα λεπτά εξηφανίσθη προς το βάθος του ορίζοντος. Προφανώς επανήλθε όπως δώση πληροφορίας εις το στρατηγείον του αλλά μετα τινα λεπτά ενεφανίσθη και πάλιν. Ενήργησε τότε ελιγμούς τινάς και έρριψε χειροβομβίδας κατά των ημετέρων. Αποτέλεσμα υπήρξε απλώς ο ελαφρός τραυματισμός 4-5 στρατιωτών.

 

ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΟΥ …ΣΑΡΑΦΩΦ - ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 3-8-1913

Μετά την μάχην του Κιλκίς ο Βασιλεύς με το επιτελείον του ήλθεν εις Σαρί – γκιόλ, σιδηροδρομικόν σταθμόν του Κιλκίς. Και ενώ οι άλλοι ησχολούντο να καταστρώσουν την επίπλωσιν του Επιτελείου, η οποία συνέκειτο από ένα τραπέζι με κάνα δυο κουτσά σκαμνιά, τα οποία θα εστεγάζοντο κάτω από μια παράγκα, ο Βασιλεύς ηύρε καιρό να ξεκουρασθή λιγάκι, καθήμενος επάνω στης κάσσες των φυσεγγίων που έτυχαν εκεί δα.

Κείνην την ώρα περνούσεν ένας χωροφύλακας με λουστρινένια παπούτσια πολυτελέστατα, μα δυσανάλογα για το πόδι του, αφού το ένα τρίτον τουλάχιστον εφαίνονταν άδειο από πόδι. Αλλά η αντίθεσις των κάτω άκρων του χωροφύλακος μετά των άνω ήτο τρομακτική. Αθλιότης και λύγδα εις το πηλήκιον, το αμπέχωνον και την γυλότταν. Παρισινή κομψότης και στρατηγικός πλούτος εις τα υποδήματα. Άνω των γονάτων σταυρωτής κάτω των γονάτων στρατηγός. Η Α. Μεγαλειότης που ηννόησε περί τίνος επρόκειτο επήδηξεν από της κάσσες. Ο χωροφύλακας εστάθη εις προσοχήν.

-Πλιάτσικο είνε αυτά; τον ηρώτησε.

Και ο χωροφύλακας με το χέρι πάντα στο πηλίκιο, απήντησεν αδιστάκτως.

-Ναι μεγαλειότατε.

Ο Βασιλεύς ευχαριστημένος από την ειλικρινή απάντησι του χωροφύλακα επροχώρησε χαμογελώντας και ψιθυρίζοντας.

-Ασφαλώς θα είνε τα παπούτσια του Σαράφωφ…

 

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ - ΕΜΠΡΟΣ 21-8-1913

«Κύριε διευθυντά

Διατί παρηγγέλθησαν εις την Ευρώπην 300 χιλιάδες αναμνηστικά μετάλλια του πολέμου; Θα απονεμηθούν όλα αυτά; Οι λαβόντες μέρος εις τους δυο πολέμους είμεθα τόσοι τον αριθμόν; Και αν απονεμηθούν τα μετάλλια αυτά εις τους μετασχόντας και μη μετασχόντας του πολέμου – ενθυμείσθε τους κουραμπιέδες – κατά τι θα αμειφθώμεν ημείς οι μετασχόντες των μη μετασχόντων;

Ελπίζω όμως ότι ο Βασιλεύς μας θα εξετάση το ζήτημα και θα στείλη τα μεν μετάλλια εις ημάς, τους δε κουραμπιέδες εις τα … ζαχαροπλαστεία.

Σας προσκυνώ. Εις τραυματίας του πολέμου με δυο πληγάς, τα καλλίτερα δι’ εμέ αναμνηστικά μετάλλια».

 

ΕΠΕΣΕΝ - ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ 3-2-1914

Ώρα δεκάτη και ημίσεια της πρωίας. Εις τον απέναντι στενόν κατωφερή δρομίσκον από τον οποίον ήρχοντο οι αγγελιοφόροι του οπτικού, είς υπαξιωματκός έφιππος, κατήρχετο τρέχων απεγνωσμένος ως εάν επερίμενε να συντριβή μετά του ίππου το επάνω εις το ανώμαλον λιθόστρωτον.

-Σιγώτερα θα τσακισθής, του εφώναξε κάποιος αξιωματικός.

Εκείνος έτρεξε με περισσοτέραν ταχύτητα και εστάθη προ του επιτελείου πέραν της θέσεως όπου ώφειλον να σταματώσιν οι αγγελιοφόροι. Κραδαίνων εις την δεξιάν εν τεμάχιον χάρτου εφώναξε ένα τρέμον «ζήτω» ωσάν να έσβυνεν εις την λέξιν αυτήν η ζωή του ο βασιλεύς την στιγμήν εκείνην είχε κλίνει το κάθισμά του προς τα οπίσω και εστήριζε την κεφαλήν εις τον τοίχον, εν αναπαύσει μακαριότητος. Ανετινάχθη ηλεκτρισθείς.

-Έπεσεν! είπε και επροχώρησε να λάβη το τεμάχιον εκείνο του χάρτου εκ των χειρών του ταγματάρχου Μομφεράτου όστις είχε σπεύσει προς τον αγγελιοφόρον του. Ήτο το τηλεγράφημα του μεράρχου της δευτέρας μεραρχίας στρατηγού Καλλάρη. Καθώς το ανεγίγνωσκεν ο βασιλεύς μας εφάνη ότι η συγκίνησις ετάρασε την αγαλματικήν ευθυτενίαν του αναστήματός του και ότι εις το πρόσωπον του κάποια έντονος ωχρότης απώθει το αίμα.

«Η πλευρική επίθεσις της μεραρχίας μου, έλεγε το τηλεγράφημα, εις την οποίαν τόσας ελπίδας ηυδόκησε να στηρίξη η Υμετέρα μεγαλειότης επέτυχε πλήρως. Ο εχθρός τρέπεται εις γενικήν υποχώρησιν, ημέτερα δε αποσπάσματα εισέρχονται ήδη εις το Κιλκίς»

Περισσότερα άρθρα και φωτογραφίες στην ιστοσελίδα και στο fb του τεχνικού γραφείου K4station.