Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 6:06:31 μμ
Σάββατο, 04 Σεπτεμβρίου 2021 19:38

ΑΧΤΝΑΜΕ(Σ), η Διαθήκη του Μωάμεθ (ΙΙ)

Γράφει ο Κωνσταντίνος Βαστάκης Θεολόγος, πρ. Λυκειάρχης.

Η υπέρ των Ελλήνων και των Χριστιανών Διαθήκη του Μωάμεθ που εξαφάνισαν οι Τούρκοι, για να κάνουν ανεμπόδιστα τις φρικαλεότητές τους.

 

«Το παρόν Γράμμα, επειδή ο Θεός εστί μέγας και κυβερνήτης, ύστερον αφού ήλθον πάντες οι προφήται δια να μην μείνει μαρτυρία αδικίας προς τον Θεόν, δια τα προς ανθρώπους διδόμενα χαρίσματα, έγραψεν ο Μωάμεθ, ο υιός του Αμπτουλάχ και απόστολος του Θεού ο θεωρός κα επιμελητής του παντός κόσμου προς όλους του έθνους του και της θρησκείας του, ως στερεόν και βέβαιον τάξιμον και υπόσχεσιν, δια την φυλή των Γιουνάν (=Ελλήνων) και δια την γενεάν των Ναζωραίων (= χριστιανών), όπου και αν ευρίσκονται, σιμά η μακράν, ευγενείς να είναι ή δυσγενείς, ένδοξοι ή και άδοξοι, λέγων ούτω:
Α) Όποιος από το έθνος μου θέλει χαλάσει την υπόσχεσιν και τον όρκον, όπου είναι εις την παρούσα Συμφωνία, φθείρει την υπόσχεσιν του Θεού και αρνείται τον όρκον του, και έναντι είτα εις το πρόσταγμά του, αντιστέκεται της πίστεώς του (μη γένοιτο Θεέ) γίνεται άξιος του αναθέματος, ή βασιλεύς είναι ο τοιούτος ή και πτωχός και απλώς ειπείν, όστις και αν είναι.
Β) Λοιπόν οπόταν τινάς από τους μοναχούς περιηγητάς θέλει κατοικήσει εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον ή χωρίον και τόπον οικούμενον ή περιγιάλι, ή αμμουδιά, ή εις μοναστήριον, ή εκκλησίαν και οίκον ευκτήριον, εγώ είμαι εν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ, αυτονών και όλων των πραγμάτων τους με την ίδιαν μου ψυχήν και με την βοήθειαν και προστασίαν μου, και όλον μου το έθνος, διότι αυτοί είναι μέρος μου και τιμή μου.
Γ) Έτι προστάζω και εμποδίζω του εμίνηδες να μη γυρεύουσιν από αυτούς χαράτσι, ή αλλά νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυναστεία δεν γίνεται.
Δ) Τους κριτάς τους, και ηγουμένους τους να μην τους αλλάσσει τινάς, αλλά να μένουν αμετάτρεπτοι.
Ε) Τους περιηγητάς τους να μην τους εμποδίζει τινάς από την περιήγησιν τους.
ΣΤ) Από τα υπάρχοντα των Εκκλησιών τους κανένα να μην ημπορεί να εξοδιασθεί εις κτίσιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μουσουλμανικού.
Ζ) Όποιος θέλει κάμει κανένα από ταύτα, όπου απαγόρευσα ας ηξεύρει βέβαια πως έλυσε τον ορισμόν του Θεού και εναντιώθηκε του Αποστόλου του.
Η) Έτι να μη πληρώνουσι χαράτσι οι Κριταί τους και Ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι ως υποτακτικοί, ούτε να πειράζονται, ότι εγώ είμαι προστάτης αυτών, όπου και αν ευρίσκονται εις την γην ή εις την θάλασσαν, εις Ανατολήν και Δύσιν, εις ΄Αρκτον και Μεσημβρίαν, επειδή αυτοί και πάντα τα περί αυτούς είναι χρέος μου και όρος και παρακαταθήκη μου.
Θ) Και από εκείνους όπου εν ησυχία ασκητεύουν εις τα όρη να μην πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον δια τα εισοδήματος τους, ούτε τινάς μουσουλμάνος να γίνεται σύντροφος μετ’ αυτοίς, επειδή και αυτοί, άλλο δεν εργάζονται (παρά) μόνον τα προς τροφήν.
Ι) Όταν φθάσει εν αφθονία ο καιρός του καρπού, να τους δίδουσι εις κάθε ερπέτ ένα καυχί.
ΙΑ) Ούτε εις τον καιρόν τους πολέμου να τους ευγάζουσι δια να εύγουν εις τον πόλεμον, ούτε να τους ζητούν χαράτσι.
ΙΒ) Έτι από τους χριστιανούς οι εντόπιοι και πλούσιοι, όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι δια χαράτσι να μην πληρώνουσι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.
ΙΓ) Έξω από το κεφαλοχάρατζον, άλλο να μην τους ζητούσι, κατά το πρόσταγμα του Θεού, όπου λέγει: Μην ενοχλείτε τους σεβομένους τα εκ του Θεού πεμφθέντα βιβλία, αλλά κατά τον αγαθώτερον του αγαθοτέρου τρόπον να τους αγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε και εκείνους όπου τους πειράζουσι (όποιοι και αν είναι) να τους εμποδίζετε.
ΙΔ) Μια γυναίκα χριστιανή εάν υπανδρευθεί με έναν μουσουλμάνο, να κάμει το θέλημά της γυναικός εκείνης και να μην την εμποδίζει από την εκκλησίαν και προσευχή της και ταις συνήθειαις της πίστεως της.
ΙΕ) Τινάς να μην τους εμποδίζει εις το να ανακαινίζουσι τας εκκλησίας τους.
ΙΣΤ) Όστις θέλει κάμει τι παρά ταύτην την υπόσχεσιν, ή να πιστεύσει το εναντίον, γίνεται βέβαια αποστάτης του Θεού και του θεϊκού Αποστόλου: ότι τούτος είναι μια βοήθεια εις αυτούς κατά τας υποσχέσεις τους.
ΙΖ) Και εις αυτούς απάνω να μην σηκώσει τινάς άρματα μάλιστα οι μουσουλμάνοι δι’ αυτούς να πολεμούσι.
ΙΗ) Και δια τούτο προστάζω, ουδείς από το έθνος μου να αποκτήσει και κάμη το εναντίον ταύτης της υποσχέσεως, έως να αφανισθεί ο κόσμος.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ:
Αλής, υιός του Αμπιταλίπ, Ομάρ, υιός του Χατάβ, Αμπουντελντάρ, υιός του Αμπαμπέρ, Αββάς, υιός του Αμπελμουταλίβ, Ζεβήρ, υιός του Αββάμ, Σαάτ, υιός του Μαάτ, Θηβήτ, υιός του Νεφίς, Μπουχανιβέ,υιός του Αβίδ, Μοκαδέμ, υιός του Καραή, Αμπτιλαζίμ, υιός του Χασάν, Αζίβ, υιός του Γιασίν, Αμπομπέκερ, υιός του Αμπί Κααφί, Οτμάν, υιός του Γαφάς, Αμπουλάχ, υιός του Μεσούτ, Φαζέρ, υιός του Αββάς, Ταλάτ, υιός του Αμπτουλάχ, Σανάτ, υιός του Αββάτ, Ζεήτ υιός του Θαβίτ, Χασμάρ υιός του Αβίδ, Αμπιτουλάχ, υιός του Ομάρ.
Το παρόν έγραψε ο οδηγός και διάδοχος Αλής του Αμπιταλίπ, βάλλοντας το χέρι του προφήτη εις το Μεντζήτι του προφήτου (εν ω είη ειρήνη) τω δευτέρω χρόνω της φυγής (Εγείρας 624 μ.Χ.) την Τρίτη ημέρα του Μουχαρεμ μηνος¨.
6. Επιλεγόμενα.
Σύμφωνα με το ιερό κείμενο του ως άνω ΑΧΤΝΑΜΕ, του Μωάμεθ οι Τούρκοι από την εποχή του Σελίμ Α΄ του Γιαβούζ (του Σκληρού) παραβαίνουν συστηματικά αυτή τη Διαθήκη και διαπράττουν τα φοβερότερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων και των Χριστιανών της Ανατολής. Είναι καταπατητές του Νόμου του Μωάμεθ, επίορκοι και αφορισμένοι, με πρώτον τον ψευτοσουνίτη πρόεδρο τους Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τζαμί και απειλεί διαρκώς τους Έλληνες.
Αμέτρητες Εκκλησίες στο μικρασιατικό και τον βαλκανικό χώρο τις μετέτρεψαν σε ερείπια ή αποθήκες και αποχωρητήρια και στην Κύπρο προκάλεσαν και προκαλούν φρικαλέα πράγματα γράφοντας στα παλαιά τους υποδήματα τις εντολές και γενικά τον Αχτναμέ του Προφήτη τους, χωρίς αιδώ και συστολή. Είναι άπιστοι και υποκριτές έναντι του Μωάμεθ. Οι πολιτικοί μας και οι διπλωμάτες μας πρέπει να έχουν τον Αχτναμέ στο «τσεπάκι» τους και κάθε φορά που οι κακόβουλοι Τούρκοι συνάδελφοι τους «ξοδεύονται» σε απειλές κατά της Ελλάδας, να τον βγάζουν μπροστά και να τους αποστομώνουν. Ο Αχτναμές του Μωάμεθ είναι ένα ακατανίκητο όπλο στα χέρια των Ελλήνων. Άλλωστε γι’ αυτό το έγραψε. Τέλος, καλόν είναι οι διάφοροι πρόσφυγες και λαθρομετανάστες από τους ισλαμικούς χώρους, ερχόμενοι στην Ελλάδα, να ενημερώνονται σχετικά με τον Αχτναμέ του προφήτη τους Μωάμεθ του οποίου το πλήρες όνομα έχει ως εξής: Αμπού αλ Κασίμ Μουταλίμπ Ίμπν Άμπντ Μανάφ αλ Κουρασί. Η λέξη χαμμάντα σημαίνει υμνώ, εγκωμιάζω και η λέξη Μουχαμάντ σημαίνει αξιέπαινος.