Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 10:04:52 πμ
Κυριακή, 20 Αυγούστου 2023 19:38

Είναι προτεραιότητα των επόμενων Δημοτικών Αρχών η δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής, συμπεριληπτικής και φιλικής προς τους πολίτες κοινότητας;

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί την κινητήριο δύναμη κάθε κοινότητας και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Όντας δίπλα στους πολίτες και έχοντας επίγνωση των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινότητας, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών, νέων αλλά και ευάλωτων ομάδων, με σκοπό να διασφαλίσει ότι κανένα μέλος της δεν θα μείνει πίσω.

 

Η στήριξη των Οικογενειών και των Παιδιών αποτελεί πρωταρχικό στόχο για μια τέτοια κοινότητα. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί την ευημερία και την ασφάλεια των οικογενειών και των παιδιών.

 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η ισότιμη πρόσβαση όλων των οικογενειών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής προστασίας και εκπαίδευσης;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι μονογονεϊκές οικογένειες;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η δημιουργία χώρων όπου οι νέοι γονείς θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμβουλές και υποστήριξη για θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών τους;

Η δημιουργία ενός προσβάσιμου και φιλικού περιβάλλοντος προς τα Άτομα με Αναπηρία απαιτεί πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που βιώνουν και θα προωθούν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η διασφάλιση ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δρόμοι, τα πάρκα, τα κτίρια και άλλες υποδομές είναι προσβάσιμες για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως αναπηρίας;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που ενισχύουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία, καθώς και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα με και χωρίς αναπηρία;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η ενθάρρυνση της διαβούλευσης με τα άτομα με αναπηρία για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την προσβασιμότητα, τις υπηρεσίες και τις πολιτικές;

Η προώθηση της Ψυχικής Υγείας είναι μια σημαντική πτυχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η ψυχική ευημερία των πολιτών επηρεάζει την ποιότητα ζωής και εν γένει την ανάπτυξη της κοινότητας.

 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η δημιουργία υποστηρικτικών δομών ψυχικής υγείας;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρόληψης και εκστρατειών ευαισθητοποίησης που θα μειώσουν το στίγμα της ψυχικής ασθένειας;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η συμβολή της στη ψυχοκοινωνική και εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων με δυσκολίες ψυχικής υγείας;

Η στήριξη και συμμετοχή της Νεολαίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινότητας με απαραίτητη προϋπόθεση τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεων των νέων και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η υποστήριξη των νέων για να ξεκινήσουν τη δική τους καριέρα;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από αυτές;

Η ενσωμάτωση της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία μιας ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας.

 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η δημιουργία δομών για την υποστήριξη των θυμάτων βίας;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η εφαρμογή προγραμμάτων που θα προάγουν την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση των γυναικών;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης για τη βία και την κακοποίηση;

Οι Μετανάστες αποτελούν σημαντικό μέρος της τοπικής πληθυσμιακής σύνθεσης και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ένταξη, τον αλληλοσεβασμό και τη συνεργασία είναι υψίστης σημασίας.

 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η σύσταση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η υλοποίηση δράσεων που θα προωθούν την διαπολιτισμικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό των αξιών και της κουλτούρας των κοινοτήτων;
 • Είναι προτεραιότητα, όμως, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκμάθησης της γλώσσας και ανάπτυξης δεξιοτήτων;

Όλα τα παραπάνω οικοδομούν μια ανθρωποκεντρική, συμπεριληπτική και φιλική τοπική κοινωνία που θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων και της διαμόρφωσης πολιτικών, εξασφαλίζει ίση πρόσβαση και δικαιώματα για όλους και όλες και αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής και του διαλόγου με τους πολίτες. Αυτό με τη σειρά του συντελεί στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, αφού καμία ομάδα δεν θα αφεθεί πίσω. Μια τέτοια κοινωνία που βασίζεται στην αλληλεγγύη, την ισότητα και τη δικαιοσύνη δεν θα συμβάλει μόνο στην ατομική ευημερία των πολιτών αλλά θα δημιουργήσει ένα βιώσιμο πλαίσιο για ευρύτερη ανάπτυξη και ευημερία.

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν όραμα, θέσπιση προτεραιοτήτων, σαφείς στόχους, συγκεκριμένες προτάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. Καθώς πλησιάζουν οι  δημοτικές εκλογές, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για διαφάνεια, δέσμευση και συγκεκριμένες δράσεις από τους υποψηφίους. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί το μέσο που -υπό προϋποθέσεις- θα διαμορφώσει το θετικά το μέλλον μας.

 

Βαγιάτης Κωνσταντίνος,

Κοινωνικός Λειτουργός, Υπ. Διδάκτορας Κοινωνιολογίας – Παν. Αιγαίου,

Οργανωτικός Γραμματέας ΝΠΔΔ Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος