Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024, 11:27:46 πμ
Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022 19:17

Το αεροπλάνο «Κιλκίς»

Από το αρχείο του ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΦΕΙΑΔΗ. Δημοσιεύθηκε στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 29 Σεπτεμβρίου 1930.
«ΕΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ ΩΝΟΜΑΣΘΗ ΧΘΕΣ «ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» - Η ΩΡΑΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΕΙΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΟΙ.
Η τελετή της βαπτίσεως του αεροπλάνου «μπρεγκέ 19» το οποίον προ τριετίας προσέφερεν η περιφέρεια Κιλκίς, μαζύ με τα άλλα των μακεδονικών πόλεων, είχεν ορισθή δια την 11 πρωϊνήν σήμερον.
Το αεροπλάνον τούτο, ανήκον εις την δύναμιν του Γ’ Συντάγματος αεροπλάνων, μερίμνη του διοικητού αυτού αντισυνταγματάρχου κ. Θ. Κέρτσου, είχεν αποσταλεί από της χθές το εσπέρας εις το Κιλκίς με πιλότον τον ανθ/στην κ. Αναστάσιον Μισαηλίδην.
Το αεροπλάνον προσεγειώθη εις τον προς δυσμάς του λόφου του Κιλκίς χώρον, ορισθέντα ως τόπον της τελετής, όπου και προσεδέθη εις πασάλους. Την 9.30 της πρωΐας συμφώνως προς το πρόγραμμα της εορτής, απεγειώθη του αεροδρομίου του Όρχου Αεροπορίας σμήνος εκ τριών Μοράν με οδηγούς και επιβάτας τους κ. κ. Δημητριάδην, ταγματάρχην, υποδιοικητήν Συν/τος αεροπλάνων (σμήναρχον), Αγγελόπουλον ταγματάρχην, υποδιοικητήν Όρχου, Στάθην, υπ/γον, αρχηγόν της πτήσεως Σχολής Αεροπορίας, Χριστοδούλου γεν. γραμματέα Ενώσεως Φίλων του Αέρος, Ζαΐμην, λοχαγόν, αρχηγόν πτήσεως Όρχου και Παναγιωτόπουλον ανθ/στην.
Το σμήνος με ένα θαυμάσιον σχηματισμόν νύσσης έφθασεν εις το Κιλκίς την 9.45. Την 11 π.μ. άρχισαν να προσέρχονται οι επίσημοι. Πρώτος προσήλθεν ο Μητροπολίτης Πολυανής μετά του κλήρου και του προέδρου της Κοινότητος Κιλκίς κ. Λαζαρίδη. Ηκολούθησαν ο Διοικητής της Διοικήσεως Αεροπορίας Θεσσαλονίκης κ. Αδαμίδης μετά του Επιτελάρχου του ταγματάρχου κ. Γ. θεμελή και των διοικητών Συν/τος Αεροπλάνων αντισυνταγματάρχου κ. Θ. Κέρτσου και Όρχου αντ/ρχου κ. Σ. Τιλιού και ο Μέραρχος της ΙΙ Μεραρχίας Συν/ρχης κ. Βώκος μετά του Επιτελείου.
Την 11.10 ήρχισεν ψαλλόμενος ο αγιασμός υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πολυανής, όστις μετά το τέλος αυτού εράντισε δια του αγιασθέντος ύδατος το αεροπλάνος ονομάσας αυτό «Κιλκίς» υπό τας ζητωκραυγάς των κατοίκων.
Ευθύς αμέσως ο Πρόεδρος της Κοινότητος Κιλκίς κ. Λαζαρίδης ανέγνωσεν από χειρογράφου εμπνευσμένην προσφώνησιν πλήρη πατριωτικών εξάρσεων. Εγχειρίζων ακολούθως εις τον πιλότον του «Κιλκίς» κ. Α. Μισαηλίδην πολύτιμον φυλακτόν εξ αργύρου και χρυσού φέροντος την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και μίαν μικράν μεταξίνην Ελληνικήν σημαίαν λέγει τα εξής:
«Το αεροπλάνον «Κιλκίς» με την υπερήφανον πτήσιν του θα διαλαλή ότι οι ιστορικοί δεσμοί της χώρας εκείνης προς την Ελλάδα δεν κατελύθησαν ούτε διεκόπησαν. Το φυλακτόν, το οποίον η επαρχία Κιλκίς δωρεί ταύτην την στιγμήν εις το φερώνυμον αεροπλάνον, προερχόμενον εκ της χώρας των Αργοναυτών, της χώρας η οποία εφιλοξένησε τους Μυρίους, της χώρας των Κομνηνών, της χώρας ημών των ιδίων, εικονίζων δε τον πολιούχον Άγιον της πόλεως και της επαρχίας Κιλκίς είναι και αυτό ένας κατάλληλος κρίκος ενότητος του ελληνικού έθνους και της ιστορίας του. Ο Άγιος Γεώργιος θα κατοπτεύη εκ του ιερού του λόφου και θα προφυλάττη πάντοτε το αεροπλάνον «Κιλκίς» και τον αγαπητόν μας πιλότον κ. Μισαηλίδην».
Μετά το πέρας της προσφωνήσεώς του έθραυσεν επί της έλικος του αεροπλάνου φιάλην σαμπάνιας παιανιζούσης της μουσικής τον Εθνικόν Ύμνον, συγχρόνως δε αποκαλύπτετο το σημείον του σκάφους εις το οποίον ήτο αναγεγραμμένον το όνομα «Κιλκίς».
Μετά τον κ. Λαζαρίδην ωμίλησε δι’ ολίγων ο πρόεδρος των εφέδρων Κιλκίς κ. Μαυρίδης εξάρας το γεγονός της βαπτίσεως του αεροπλάνου.
Αμέσως κατόπιν λαμβάνει τον λόγον ο Γεν. Γραμματεύς της Ενώσεως των Φίλων του Αέρος κ. Σ. Χριστοδούλου, όστις εξήρε το γεγονός της πατριωτικής χειρονομίας του Κιλκίς, συντελέσαντος εις το να προικισθή η αεροπορική μας δύναμις με έν ακόμη σκάφος.
Ακολούθως οι επίσημοι και προσκεκλημένοι ωδηγήθησαν εις το κυλικείον εστεγασμένον εις προσωρινώς ανεγερθέν παράπηγμα όπου προσεφέρθησαν αναψυκτικά.
Την 12.30 απεγειώθη πρώτον το «Κιλκίς» με επιβάτην τον βουλευτήν κ. Ευθυμιάδην και τον οδηγόν του κ. Μισαηλίδην διέγραψε κύκλους υπεράνω του ηρώου και της πόλεως επί ημίσειαν ώραν.
Εν τω μεταξύ απεγειώθησαν και τα δύο εκ του σμήνους Μοράν με οδηγούς τους κ.κ. Ζαΐμην και Στάθην εκτελέσαντα επί 20 λεπτά της ώρας θεαματικώτατας ακροβασίας αίτινες απέσπασαν τον θαυμασμόν και τα χειροκροτήματα του πλήθους. Δια του τρίτου αεροπλάνου εβαπτίζετο εις τον αέρα ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Λαζαρίδης».