Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021, 2:07:59 μμ
etpa
Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017 20:30

Αποκλειστικό: Στο INTERREG πρόγραμμα Περιφέρειας και Δήμου Κιλκίς για την Δοϊράνη

Συντάκτης:

Πρώτο σε αξιολόγηση με 68 μονάδες εγκρίθηκε το διασυνοριακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της λεκάνης Δοϊράνης, που υπέβαλαν η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, οι Δήμοι Κιλκίς και Δοϊράνης της πΓΔΜ στα πλαίσια του νέου INTERREG, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των ΕΙΔΗΣΕΩΝ.
H σοβαρή αυτή εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα σε Περιφέρεια ακι  δήμο Κιλκίς να θέσουν τις βάσεις για την αλλαγή τοπίου στη Δοϊράνη. Κι αυτό γιατί η έγκριση του νέου σχεδίου έρχεται να προστεθεί στην ανακαίνιση που έγινε πρόσφατα στο Μουσείο Λίμνης και στη θέληση της Περιφέρειας να στηρίξει την όλη προσπάθεια.


Για την πρόταση του δήμου την κύρια ευθύνη για τη σύνταξη και υποβολή είχε ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Συντονιστής CLLD / LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε., Σύμβουλος Ανάπτυξης και Ποιότητας.
Ο υποβληθείς προϋπολογισμός της ανέρχεται στο 1.500.000€, με τις 975.000€ να αφορούν την Π.Κ.Μ. και τον Δήμο Κιλκίς.
Το Έργο έχει τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης οικοσυστήματος λίμνης Δοϊράνης» (PLAN D.oiran). Εταίροι είναι:
1.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)
2. Δήμος Κιλκίς
4. Municipality of Dojran, πΓΔΜ
5. Scientific Association of Bitola (MSA), πΓΔΜ
Η πρόταση χαρακτηρίζεται για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της, την ανάπτυξη σημαντικών υποδομών, την επίτευξη βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων θετικών επιπτώσεων, για το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη αλλά και για τη θεσμική και οικονομική της βιωσιμότητα ακόμη και μετά το πέρας της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για την επιλογή της αλλά και για την ουσία υλοποίησή της.

Οι σημαντικές δράσεις αφορούν:

Master Plan λίμνης Δοϊράνης
Στο συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας ο στόχος είναι να καθορισθεί ένα μακροπρόθεσμο συμμετοχικό βιώσιμο στρατηγικό σχέδιο. Η έννοια του σχεδίου αφορά ιδιαίτερα περιοχές όπως η Λίμνη η οποία μπορεί να αποτελέσει παράμετρος ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης αλλά αυτό πρέπει να γίνει πάνω στις αρχές του σεβασμού του περιβάλλοντος, και των αρχών της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας. Σημαντική επίσης παράμετρος αποτελεί η διάσταση της συμμετοχικότητας καθώς ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων τέτοιου ύφους και είδους απαιτεί όχι μόνο την απόφαση του υπευθύνου φορέα αλλά και την σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα και φυσικά των κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής που ζουν και θα συνεχίσουν να ζουν τα επόμενα έτη.
Στις προβλεπόμενες δράσεις περιλαμβάνονται:
α) Συλλογή και καταγραφή δεδομένων, που αφορούν όλες τις δραστηριότητες γύρω από την λίμνη καθώς και τις χρήσεις γης.
β) Συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων μελετών και στοιχείων που άπτονται της λίμνης και των γύρω περιοχών που την περιβάλουν,
γ) Σχεδιασμός και προτάσεις συνολικής στρατηγικής και χωρικής ανάπτυξης των περιοχών γύρω από την λίμνη.
δ) Κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου συμμετοχικού στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα προτείνει και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα με βάση τις αρχές της αειφορίας και την μεθοδολογία των Σεναρίων.  

 

Σύστημα διαχείρισης οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης
Με το διαχειριστικό σχέδιο της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της λίμνης Δοϊράνης στο πλαίσιο πάντοτε των όρων και των προϋποθέσεων που τέθηκαν στη πράξη χαρακτηρισμού της περιοχής αυτής θα καθορισθούν τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται, θα εξειδικευθούν οι όροι και οι περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων ενώ θα προσδιορισθούν αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση. Επιπρόσθετα το σχέδιο διαχείρισης θα συνοδεύεται από σχέδια δράσης στα οποία θα εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, οι δράσεις, τα έργα και τα προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και φορείς χρηματοδότησης τους καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους αλλά και οι φορείς εφαρμογής τους. Επισημαίνεται, ότι στην μελέτη οι προτεινόμενες δράσεις/ενέργειες θα αφορούν στη διαχείριση της περιοχής μέσω:
• της προστασίας/διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας και των υπόλοιπων φυσικών αξιών μακροπρόθεσμα,
• της προώθησης υγιών διαχειριστικών πρακτικών με σκοπό την αειφορική χρήση της περιοχής,
• της προστασίας των φυσικών πόρων από αντιτιθέμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν τη βιολογική ποικιλότητα της περιοχής,
• της συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη,
• της παροχής πρόσβασης του κοινού με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι φυσικές και πνευματικές ανάγκες των επισκεπτών αλλά και να διατηρούνται οι αξίες της περιοχής για την παρούσα και τις ερχόμενες γενεές,
• της υποστήριξης των οικονομικών δραστηριοτήτων και τρόπων ζωής που είναι σε αρμονία με τη φύση και τη διατήρηση του κοινωνικού και πολιτισμικού ιστού της τοπικής κοινωνίας.
Τέλος, στο πακέτο εργασίας προβλέπεται και μελέτη βέλτιστης στάθμης λίμνης καθόσον τα δεδομένα που την καθορίζουν έχουν καθορισθεί εδώ και δεκαετίας και προφανώς έχουν αλλάξει δραματικά ώστε να χρήζουν άμεσης επικαιροποίησής τους.

 

Εγκατάσταση & λειτουργία Τηλεμετρικού Δικτύου   
Αφορά την μόνιμη, συνεχή, οργανωμένη και χρηστική παρακολούθηση καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με τη λειτουργία της απαραίτητης υποδομής με πολύ χαμηλό ή και μηδενικό κόστος τηλεμετρίας και πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Στο πλαίσιο του πακέτου αυτού εργασίας προβλέπεται, λοιπόν, η  προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων και τηλεμετρικό δίκτυο (εξοπλισμός και λογισμικό).  

 

Υποδομές μικρής κλίμακας - Καθαρισμός
Από πλευράς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονται μια σειρά από έργα και εργασίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών πρόσβασης και του καλλωπισμού του μετώπου της λίμνης ώστε να καταστεί πιο ελκυστική και χρηστική για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επισκέπτες της συμβάλλοντας στην άνοδο της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.  Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν γύρω από το περιβάλλοντα χώρο της λίμνης Δοϊράνης διακρίνονται σε δύο τμήματα: α. στις εργασίες που θα εκτελεστούν στην   προβλήτα  δίπλα στο μουσείο και β. στις εργασίες που θα εκτελεστούν στο  μονοπάτι  που βρίσκεται  στην παραλίμνια περιοχή  της λίμνης.  
Επίσης, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στον τεχνητό κλάδο (κανάλι υπερχείλισης) και στο υδατόρεμα για την βελτίωση της εκροής των υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν: α) Εκβάθυνση της κοίτης καναλιού υπερχείλισης με τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού (μηχανημάτων έργων και μεταφορικών μέσων), β) Απόθεση και διευθέτηση των προϊόντων εκσκαφών κατά των οχθών για τη διαμόρφωση ή ενίσχυση υφιστάμενων αναχωμάτων, γ) Κοπή, εκρίζωση, τεμαχισμός και απομάκρυνση των υπαρχόντων στο κανάλι δέντρων. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν διάφορες εργασίες καθαρισμού των υδάτων όπως: α) Κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση των δέντρων που βρίσκονται εντός της λίμνης λόγω επικινδυνότητας και β) Απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα κ.τ.λ.) από το χώρο του έργου και απόρριψή τους σε κατάλληλο χώρο.
Τέλος, όσον αφορά τα θυροφράγματα της λίμνης, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός τους ενώ θα εγκατασταθεί και λογισμικό διαχείρισης αυτών ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως αυτόματη λειτουργία τους. Από πλευράς δήμου Κιλκίς προβλέπονται εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Λίμνης με την κατασκευή σύγχρονης και πιστοποιημένης παιδικής χαράς καθώς η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων (ΟΤ Γ56 & Γ57) που γειτνιάζουν με το οικόπεδο του μουσείου. Από πλευράς δήμου Δοϊράνης προβλέπονται μεταξύ άλλων η προμήθεια δύο σκαφών καθαρισμού της λίμνης, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για όλη τη λίμνη καθώς και εργασίες καθαρισμού της.

 

Διαχείριση – Εθελοντισμός - Εκπαίδευση
Στο τελευταίο αλλά όχι σε σημαντικότητα πακέτο εργασίας προβλέπονται μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και τον εθελοντισμό των κατοίκων της περιοχής (αγροτών, επιχειρηματιών), των τοπικών φορέων (διοίκηση, προσωπικό) και κυρίαρχα των νέων ώστε να εμπεδωθεί αφενός μεν μια φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά αφετέρου δε εθελοντική κουλτούρα. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η διαμόρφωση ενός σχεδίου συντονισμού και κοινής εκπαίδευσης σε μηχανισμούς αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων καθώς και η σύνδεση – συνεργασία με κέντρα διαχείρισης κρίσεων εσωτερικού και εξωτερικού.