Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 12:58:39 πμ
Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2023 21:00

Διπλή συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για συζήτηση και απόφαση για τα 23 θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μετά την τακτική συνεδρίαση θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση για την ψήφιση του προϋπολογισμού του δήμου Κιλκίς.

 

Τα 23 θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι:

Θέμα 1ο

Τέλος εισόδου Σπηλαίου Λόφου Αγίου Γεωργίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 2ο

Τέλος εισόδου στο θερινό Κινηματογράφο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 3ο

Τέλος χρήσης για το θέατρο Λόφου του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 4ο

Τέλος χρήσης για το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 5ο

Τέλος χρήσης Καπναποθήκης της Αυστροελληνικής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα 6ο

Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Τιμές οικοπέδων και κτισμάτων - Συντελεστής οικοπέδων - Συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24 Ν. 2130/93) [ΚΑΕ: 0441]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο

Περί επιβολής ή μη Τέλους Ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων και στα εκτός σχεδίου πόλεως του Κιλκίς. Επιβολή του Τέλους Ακαθαρίστων στους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων, βάσει της απόφασης του Υπ. Οικ., όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Τέλος νεκροταφείων (Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου, δικαίωμα ενταφιασμού, Δικαίωμα ανανέωσης / παράτασης χρόνου ταφής και Τέλος ανακομιδής) [ΚΑΕ: 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977)]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) [ΚΑΕ: 0451]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο

Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Διέλευσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο

Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) [ΚΑΕ: 0462 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο

Τέλος Άρδευσης - Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου [ΚΑΕ: 033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9 Β.Δ. 24.9/20.10.58)]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 14ο

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) [ΚΑΕ: 0461]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 15ο

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) [ΚΑΕ: 0311]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο

Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) [ΚΑΕ: 0511]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς, έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 18ο

Αναμόρφωση [9η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 19ο

Έγκριση "με αναθεώρηση" παράτασης [1η] συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου: "Συντήρηση επισκευή αύλειων χώρων Σχολικών Κτιρίων" [ΑΜ: Μ1/2022 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 20ο

Έγκριση υπαγωγής των οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς στις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'): "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής παγίων για αντικείμενα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωρίς αξία

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου

Θέμα 22ο

Συμπληρωματικό αίτημα (νέο) για τη συμμετοχή του Δήμου Κιλκίς "Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), που ασκούν τακτικά   οικονομική δραστηριότητα και  γ) επιχειρήσεις  της τοπικής   αυτοδιοίκησης   πρώτου και δευτέρου βαθμού   (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 23ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 25 MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Λόγγος», των αγροκτημάτων Καστανιών και Βαπτιστή της ΔΕ Κιλκίς, Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, ΠΚΜ και συνοδά έργα, της εταιρείας «HELIOS INVEST ALPHA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» (ΠΕΤ 2307976122).» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α: 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής