Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 4:21:26 μμ
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024 20:01

Είκοσι έξι (26) προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών στον Δήμο Κιλκίς

Όπως σας είχαμε ενημερώσει για τις νέες οκτάμηνες συμβάσεις στο δήμο Κιλκίς, η δημοτική αρχή ανακοίνωσε την πλήρωση είκοσι έξι (26) θέσεων εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του. Η διάρκεια της σύμβασης είναι οκτώ μήνες.

 

Οι αιτούμενες ειδικότητες είναι οι εξής: 

- ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών (Φορτηγών και Απορριμματοφόρων) Γ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) - 6 θέσεις

-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου / ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο) - 1 θέση

-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου / ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο όχημα) - 1 θέση

-ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων - 18 θέσεις

Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ‘’Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ’’ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Κιλκίς, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμπέλων 4, ΤΚ 61100 Κιλκίς, υπόψη κ. Σόνιας Μυριανίδου (τηλ. επικοινωνίας 23410 75234).

Μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας  ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή: Ενημερωτική Πύλη → Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων-Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) → Έντυπα, και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία πρόσληψης αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Πέμπτη 6 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.