Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 3:34:48 πμ
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024 15:46

Με 18 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη 23/1 το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας, την 23η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.30, και τα θέματα είναι:

 

1

Εκλογή μελών στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας.

2

Εκλογή αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Σύνδεσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

3

Ορισμός μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α Παιονίας για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.

4

Ορισμός μελών για την συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας».

5

Ορισμός μελών για την συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας».

6

Ορισμός Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα υπό συγκρότηση Σχολικά Συμβούλια σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας".

7

Ορισμός Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα υπό συγκρότηση Σχολικά Συμβούλια σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας.

8

Ανάθεση εργασιών φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου.

9

Ανάθεση εργασιών συντήρησης, καθαριότητας και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και δημοτικών κοιμητηρίων και κοπή υψηλών δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος.

10

Ανάθεση εργασιών καθαρισμού τάφρων–αντιπλημμυρικών καναλιών, εργασιών με γερανοφόρο όχημα κλπ.

11

Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.

12

Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Παιονίας για το έτος 2024.

13

Έλεγχος  της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2023 και υποβολή έκθεσης Δ’ τριμήνου.

14

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παιονίας από την νέα Δημοτική Αρχή για τη σύσταση πενταμελούς επιτροπής επιλογής δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του Ν.4194/2013.

15

Έγκριση εξάμηνης παράτασης του χρόνου υλοτομίας της συστάδας ΔΤ 2γ του Δημοτικού Δάσους Παιονίας του διαχειριστικού έτους 2022 του ΔΑ.Σ.Ε. Κάρπης.

16

Εξουσιοδότηση αρμοδίων υπαλλήλων για την διενέργεια συναλλαγών με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

17

Α) Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου μας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β)Ορισμός υπευθύνου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να κινεί τον ενάριθμο 2023ΝΑ35500135, ορισμός υπευθύνου έργου -ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης.

18

Έγκριση 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΪΚΟΥ” (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 18/2019).

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ