Σάββατο, 25 Μαΐου 2024, 11:12:16 πμ
Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 18:19

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Κιλκίς. Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή και σε απόφοιτους λυκείου που δε διαθέτουν κάποιο πτυχίο, υπογράφοντας οκτάμηνη σύμβαση εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

 

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες έχουν ως ακολούθως:

  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού - 1 θέση
  • ΔΕ Φυλάκων - 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου - 1 θέση

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ & ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ, και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δημαρχείο Κιλκίς, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Αμπέλων 4, ΤΚ 61100 Κιλκίς, υπόψη κ. Μυριανίδου Σόνιας (τηλ. επικοινωνίας 2341.075235).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.