Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 4:35:36 μμ
Σάββατο, 20 Μαϊος 2017 18:59

Πρόσληψη 34 ατόμων στο Δήμο Παιονίας

Την πρόσληψη με επιλογή τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου ανακοίνωσε ο Δήμος Παιονίας.
Η αναλυτική ανακοίνωση του δήμου δημοσιεύεται στο φύλλο του Σαββάτου της ΠΡΩΙΝΗΣ του Κιλκίς.
Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά 7 άτομα, ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου και ανακύκλωσης, 25 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρου και 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι.


Αναλυτικά λοιπόν και σύμφωνα με το δημοσίευμα της ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, έχουμε:

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1ΔΕ Οδηγόί απορριμματοφόρου και ανακύκλωσης

Α.-Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων  ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων        

ή

-Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.)   ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου         

ή

Απολυτήριος τίτλος :

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων  ή

-Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου     

ή

 -Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου            

ή

Συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ, ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ- ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ 

ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

ή

-Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46 Α΄) 

ή

-άλλος ισότιμος  τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Γ΄ κατηγορίας.

Γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων (Π.Δ. 74/2008)

Δ. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

2. Προσόντα Α΄ Επικουρίας

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από  υποψηφίους με τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν  οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα ανωτέρω κύρια τυπικά προσόντα Β και Γ

3. Προσόντα Β΄ Επικουρίας  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 3ταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριο Τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000, εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου), και τα ανωτέρω κύρια τυπικά προσόντα Β και Γ.  

4. Προσόντα Γ΄ Επικουρίας

 Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων  από υποψηφίους με την ανωτέρω εμπειρία, επιτρέπεται η κάλυψή τους με εμπειρία επαγγελματία οδηγού τουλάχιστον έξι (6) μηνών (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης), και με τα τυπικά προσόντα της Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ, όπως αυτά αναφέρεται ανωτέρω.

72 μήνες
2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρου

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

252 μήνες
3ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ή Γ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 (ΦΕΚ46Α) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

( Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ή Γ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

( Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ή Γ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

( Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ή Γ΄ ειδικότητας 1ης ή 2ης ή 3ης κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος (*).

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

22 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
  2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού Κιλκίς.
  3. Nα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου Παιονίας στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ στο Γραφείο Προσωπικού από

23/5/2017 έως και 1/6/2017 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

       Α. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

       Β. Τα απαιτούμενα ανά θέση δικαιολογητικά

        Γ. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

        Δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

        Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206        του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.