Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 1:54:55 πμ
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024 15:29

Συμβασιοποιήθηκε το ολιστικό σύστημα πηγών υδροληψίας της ΔΕΥΑΚ με 8,5 εκατ. ευρώ

Πλήρη όσο και λειτουργικό έλεγχο στα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης της περιοχής ευθύνης της αποκτά η ΔΕΥΑΚ με μια πρωτοποριακή παρέμβαση, η οποία εγγυάται τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της και την εξοικονόμηση υδατικών πόρων που χάνονται από διαρροές στο δίκτυο.

 

Πρόκειται για το ολιστικό σύστημα πηγών υδροληψίας, έργο αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που εξασφάλισε η Δημοτική Επιχείρηση από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  2014 – 2020’’ αποσκοπώντας στη θωράκιση του αγαθού της ύδρευσης στις κρίσιμες παραμέτρους της επάρκειας και της ποιότητας και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Το έργο του ολιστικού συστήματος πηγών υδροληψίας μπήκε σε γραμμή παραγωγής  πριν από λίγες ημέρες με την επίσημη υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ Βασίλη Καραμπίδη και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας G&G Innovations Γεωργίου Τζαγκαράκη.

Ειδικότερα, η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ.   

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει:

- Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος

- Προμήθεια και εγκατάσταση των 139 τοπικών σταθμών ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ

- Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος

- Ανάπτυξη λογισμικών τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού PLC -Data Logger, ανάπτυξη λογισμικών επικοινωνιών, καταγραφής – απεικόνισης και διαχείρισης δεδομένων από Τ.Σ.Ε. στον υπάρχοντα εξοπλισμό του ΚΕΛ της υπηρεσίας

- Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος καθώς και την υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επικοινωνιακών συστημάτων ή όποιες άλλες υπηρεσίες ή φορείς απαιτούνται

- Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων- συσκευών -  εξαρτημάτων αναφέρονται στη μελέτη του έργου (μετρητές στάθμης, παροχής, πίεσης κ.λ.π.)

- Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστς)

- Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος

- Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση)

- Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος

- Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά τη δοκιμαστική λειτουργία

- Δωρεάν εγγύηση /συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος) το οποίο αναφέρεται στην τεχνική προσφορά και αξιολογείται.

Η συνολική προμήθεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 8.549.916,93ευρώ.

Με την παρέμβαση εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί ακριβής αντίληψη για το συνολικό υδατικό ισοζύγιο, αντλούμενου και καταναλισκόμενου νερού και θα εξοικονομηθούν υδατικοί πόροι από την ελεγχόμενη με όρους ακριβείας άντληση νερού από τις πηγές υδροληψίας. Θα υπάρξει, επίσης, άμεση καταγραφή των διαρροών στο εξωτερικό δίκτυο και στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών με απλό έλεγχο του εξερχόμενου νερού από τις δεξαμενές αποθήκευσης και του καταγεγραμμένου νερού που καταναλώνεται.

Παράλληλα η μείωση της αντλούμενης ποσότητας θα έχει ανάλογη ισχύ και στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Γενικός στόχος του ολιστικού συστήματος είναι η παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων λειτουργίας της ύδρευσης (παροχή, πίεση κ.α.) η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων της ύδρευσης.