Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 2:59:34 πμ
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024 15:15

Συνεδριάζει στις 26/2 το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς και αποφασίζει για Συμπαραστάτη του Δημότη

Τακτική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς (Αίθουσα Συνεδριάσεων), στις 26 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

Μεταξύ των 20 θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2023, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Δ΄ τριμήνου 2023, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του καταργηθέντος (με την υπ΄ αριθμ. 1562/3.1.2024 ΔΠ Γρ. Α.Δ. Μ-Θ) Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία "Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κιλκίς"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Μίσθωση γραμματοθυρίδας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Καθορισμός τρόπου καταβολής του τέλους κοινόχρηστων χώρων, έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Καθορισμός αριθμού επιπρόσθετων θέσεων (μη αμειβομένων) Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. για το έτος 2024 (Α.Δ.Σ. 144/2023 - 40/2024)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς, μετά του αναπληρωτή του, στο, υπό συγκρότηση, Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 7ο

Ολοκλήρωση διαδικασίας εκποίησης δημοτικού οικοπέδου στη Δημοτική Κοινότητα Ανθόφυτου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κιλκίς για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης (Δικαιούχος: Γ. Κ. του Α.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 8ο

Ολοκλήρωση διαδικασίας εκποίησης δημοτικού οικοπέδου στη Δημοτική Κοινότητα Ανθόφυτου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κιλκίς για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης (Δικαιούχος: Γ. Δ. του Α.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 9ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στα Σχολικά Συμβούλια, στο Συμβούλιο Στήριξης Σχολείου και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 10ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στα Σχολικά Συμβούλια, στο Συμβούλιο Στήριξης Σχολείου και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 11ο

Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού-δημοπρασίας με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α'), για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α΄), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 12ο

Αντικατάσταση και ορισμός νέου τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024" [Αρ. Μελέτης: ΚΟΠ 18/2022 - Π/Υ: 920.000,00 € - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια Οχημάτων - Αγροτικών Μηχανημάτων και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: ΚΟΠ26/2023 Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου / Π/Υ: 297.500,00€ - ΥΠ.ΕΣ. Πυροπροστασία, Ανταποδοτικά Έσοδα - Καθαριότητα]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο

Έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στο Δήμο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Θέμα 15ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του Έργου: "Έκτακτες επεμβάσεις Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γαλλικού, Δ.Ε. Κρουσσών Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ4/2020 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 45.156,44€ - Ανάδοχος: Κ/Ξ Αμανατίδης Χρήστος - Παπαδόπουλος Ευθύμιος]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου: Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ5/2020 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 160.352,06 € - Ανάδοχος: Κ/Ξ ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ - ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο

Ορισμός υπευθύνου λειτουργίας Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 18ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων (τακτικός - αναπληρωματικός) ως τρίτο μέλος για την συμμετοχή στην Επιτροπή Εκτίμησης μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν για το έτος 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 19ο

Έγκριση του αιτήματος  της Δημοτικής Παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Κιλκίς" που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή Κιλκίς, για τη συμμετοχή ενός (1) συμβούλου της Παράταξης στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 20ο

Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Κιλκίς (άρθρο 77 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07.06.2010))

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ