Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024, 6:35:33 μμ
Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 20:30

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου, ώρα 19.οο το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς για να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. 183/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί αναμόρφωσης [15η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Αναμόρφωση [15η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Έγκριση δαπανών [1η] που έχουν πραγματοποιηθεί από την Παγία Προκαταβολή, που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του Έργου "Κατασκευή - Αναβάθμιση - Αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Μουριών του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ5/2016 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: "Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας 2ου Λυκείου Κιλκίς" (άρθρο 93, παρ. 4 του Ν3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων")
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: "Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Δημοτικού Σχολείου Χέρσου" (άρθρο 93, παρ. 4 του Ν3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων")
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Κρασπέδωση με την υποδομή πεζοδρομίου κεντρικής οδού Μ. Στέρνας" [ΑΜ: Μ9/2012 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Απευθείας ανάθεση της "ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ (Ξυλείας) ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ''ΔΤ4β" ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ" και καθορισμός τιμών διάθεσης των επιμέρους κατηγοριών ξυλείας (ατομικών αναγκών - εμπορίας)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τη σύναψη σύμβασης της ΟΜΑΔΑΣ 2 "Εργασίες μεταφοράς, απομόνωσης, φιλοξενίας και παρακολούθησης επιθετικών αδέσποτων ζώων συντροφιάς" [Π/Υ: 8.184,00 €], του ηλεκτρονικού ανοιχτού εθνικού διαγωνισμού: "Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς έτους 2017" [ΑΜ: 58/2016 ΤΟΑ / Π/Υ: 99.993,85 € - ΚΑΕ: 70.6279.0008 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 55/2017 - ΑΟΕ: 38&48&117&130&154&174/2017] "Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς, έτους 2017" [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ 58/2016 - Π/Υ: 99.993,85 €]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τη σύναψη σύμβασης της ΟΜΑΔΑΣ 1 "Μυκητοκτόνο 400γρ - Εντομοκτόνο 250cc - Ζιζανιοκτόνο 5 lit - Λίπασμα" [Π/Υ: 13.763,50 €], του συνοπτικού διαγωνισμού: "Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για το έτος 2017" [ΑΜ: ΚΟΠ 40/2016 / Π/Υ: 52.969,20 € - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΟΕ: 20&72&109&123&142&173/2017]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Προμήθεια ειδών πληροφορικής" [Αρ. Μελ.: Πλ.8/2017 / Π/Υ: 33.124,12€ / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΑΟΕ: 44&118/2017]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Προμήθεια οργάνων - εξαρτημάτων και ανταλλακτικών παιδικών χαρών" [Αρ. Μελ.: Π12/2017 / Π/Υ: 250.000,00€ - ΚΑΕ: 30.7135.0003 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΑΔΣ: 208/2017 - ΑΟΕ: 138/2017]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού" [Αρ. Μελ.: Π9/2017 / Π/Υ: 74.353,50€ - ΚΑΕ: 20.6699.0002 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΑΟΕ: 162/2017]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Διαγραφή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί υποστήριξης της προσπάθειας του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου από το μουσείο του Λούβρου
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων