Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 8:17:30 πμ
Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023 19:24

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Τετάρτη 30/8

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς, την Τετάρτη 30 Αυγούστου και στις 6 το απόγευμα. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [6η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 2ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2023, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Πρόσβαση του Δήμου Κιλκίς στην υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών του Δήμου, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής "winbank", με την Τράπεζα Πειραιώς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Εξουσιοδότηση Δημοτικού Ταμία και ορισμός αναπληρωτή αυτού, για την υπογραφή των επιταγών σε βάρος των Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Κιλκίς και Εντολών Πληρωμών για μεταφορά χρημάτων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο

Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Έγκριση εκμίσθωσης και των όρων αυτής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ακάλυπτου χώρου, εμβαδού 460τ.μ. (διαστάσεις 23Χ20 μέτρα), που βρίσκεται στο υπ' αριθμ. 223 οικόπεδο, Ο.Τ. 33, του οικισμού Κρηστώνης της Δημοτικής Κοινότητας Κρηστώνης της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φύσκας της Δημοτικής Κοινότητας Φύσκας της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Φυσκιωτών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο

Παράταση της πρώτης φάσης (42 ωφελουμένων) του «Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά   οικονομική δραστηριότητα και  γ) επιχειρήσεις  της τοπικής   αυτοδιοίκησης   πρώτου και δευτέρου βαθμού   (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.   3852/2010,   που   ασκούν   τακτικά   οικονομική δραστηριότητα»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο

Έγκριση σύναψης μισθωτηρίων για την υλοποίηση του προγράμματος Στεγαστικής Συννδρομής "ΚΑΛΥΨΗ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 13ο

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Στεγαστικής Συνδρομής "ΚΑΛΥΨΗ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 14ο

Έγκριση παράτασης χρόνου εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών στο ΔΤ 4α Δημοτικού Δάσους Ποντοκερασιάς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 15ο

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 16ο

Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 17ο

Έγκριση συμμετοχής εκθετών στην ετήσια Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2023, κατόπιν διαδικασίας απόδοσης θέσεων μέσω σχετικής προκήρυξης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 18ο

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κιλκίς ως έδρα αγώνων και προπονήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

Θέμα 19ο

Έγκριση αποστολής ειδικής όχλησης στην εταιρία MULTIPART, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 12110/10.06.2023 σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και αθλητικού εξοπλισμού, τμήματα 1,5,8 "  - Ομάδα 1: "Προμήθεια απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 19tn, τεμάχια 5", συνολικού προϋπολογισμού 816.850,00€, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 20ο

Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης: "Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση "Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κιλκίς"" [ΑΜ: Ε16/2023 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 74.400,00 € - Πράσινο Ταμείο]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 21ο

Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς - Κ.Δ.Ε.Κ. - Δήμου Κιλκίς", οικονομικού έτους 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Κ.

Θέμα 22ο

Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Κ.

Θέμα 23ο

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 146/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ - Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ) και του  Δήμου Κιλκίς με τίτλο: "Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη του Έργου με τίτλο: "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Αμαράντων και Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής του Δήμου Κιλκίς" στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ""

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 24ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ - Αναπτυξιακός ΟΤΑ (ΑΝΕΘ ΑΟΤΑ) και του  Δήμου Κιλκίς με τίτλο: "Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη του Έργου με τίτλο: "Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Τ.Κ. Ν. Αγιονερίου της Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς" εγκεκριμένης πράξης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 - 2020"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 25ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 44/2023 "5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2023" απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" [ΦΕΚ 872/Β/25.2.2022]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος ΝΠΔΔ

Θέμα 26ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου, με τίτλο: ‘’Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στις θέσεις "ΠΕΤΡΑ" & "ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ", συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 56,4 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 55,9 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα’’, στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (υποκατηγορία Α1 - Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ