Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 8:01:41 πμ
Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 21:50

Βουλή: Κληρώνονται τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Γ. Παπακωνσταντίνου

Στην κλήρωση των δεκατριών τακτικών και των έξι αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ.
Παπακωνσταντίνου θα προχωρήσει η Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2014.

Αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής μετά και την έκδοση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο παραπέμπεται σε δίκη ο κ. Παπακωνσταντίνου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις σχετικά με την υπόθεση του ψηφιακού δίσκου ηλεκτρονικών αρχείων της Τράπεζας HSBC, το γνωστό, δηλαδή, cd με τα ονόματα 2.062 καταθετών που έφτασε στα χέρια του από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 86, π. 4) προβλέπεται ότι αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 158) η κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τoυ Eιδικoύ Δικαστηρίoυ ενεργείται ενώπιoν της Oλoμέλειας της Boυλής από τoν Πρόεδρό της. Τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που μπορούν να μετέχουν στη σύνθεση του Ειδικού Δικαστηρίου και του Δικαστικού Συμβουλίου, αποστέλλονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης, μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής.

Σημειώνεται ότι του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.

Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του.

Aμέσως μετά τη διενέργεια της κλήρωσης o Πρόεδρoς της Boυλής απoστέλλει στoν Πρόεδρo του Συμβουλίου της Επικρατείας ή στον Πρόεδρο τoυ Aρείoυ Πάγoυ την απόφαση της Boυλής για την άσκηση δίωξης, τα oνόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που κληρώθηκαν και όλη τη σχετική δικoγραφία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κλήρωση γίνεται με αδιαφανή σφαιρίδια τα οποία περιέχουν τα ονόματα των δικαστικών που θα απαρτίσουν το Ειδικό Δικαστήριο που θα κρίνει τα αδικήματα εις βάρος του κ. Παπακωνσταντίνου (νόθευση εγγράφου και απιστία).

Πηγή: Το Βήμα