Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 8:40:17 πμ
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 08:50

Υιοθέτηση αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης επαγγελματιών

Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της πιστοποίησης επαγγελματιών προέκυψαν στο πλαίσιο του 1ου Εθνικού Συνεδρίου Ποιότητας, το οποίο έγινε το διήμερο 18-19 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, από την Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης «HellasCert».

Η γενική γραμματέας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κυρία Αννα Δαλλαπόρτα, ανακοίνωσε τις βασικές αρχές που θα διέπουν την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα, όλες οι δράσεις κατάρτισης υποχρεωτικά θα καταλήγουν στην πιστοποίηση των συμμετεχόντων σε ποσοστό τουλάχιστον 65%. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται βάσει διεθνών προτύπων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Στόχος είναι η παράλληλη υποστήριξη ενός συστήματος εγγυημένης εργασίας για όσους πιστοποιούνται. Ήδη το πρόγραμμα «Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας» προβλέπει την πιστοποίηση των καταρτιζόμενων από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το ISO17024.

Ακολούθησε η ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Αλέξανδρο Κουλίδη, ότι το υπουργείο επεξεργάζεται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την συγκρότηση των σωμάτων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντολογικών Όρων και Ελεγκτών Περιβάλλοντος. Για την ένταξη στα σώματα αυτά θα απαιτείται η αντίστοιχη πιστοποίηση από διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Ο κ. Απόστολος Σίγουρας, διευθύνων σύμβουλος της ΝΑΥΣΟΛΠ ΑΕ, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη υλοποίηση δράσης κατάρτισης και πιστοποίησης, 1.500 τεχνιτών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης που επαπειλούνταν με ανεργία. Η κατάρτιση πραγματοποιήθηκε από κέντρο Δια Βίου Μάθησης, ενώ οι συμμετέχοντες πιστοποιήθηκαν από διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ φορέα, αποκτώντας ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που τους δίνει τη δυνατότητα να εργάζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές ειδικότητες που αφορούν την ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα είναι περιζήτητες σε όλη την Ευρώπη.

Βήματα προς την υιοθέτηση αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών ικανοτήτων

Οι παραπάνω εξελίξεις αποτελούν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της HellasCert, κ. Κωνσταντίνο Κεσεντέ, σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της θεσμοθέτησης ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών ικανοτήτων βασιζόμενο στο διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC 17024. Εξάλλου, η πλήρης εφαρμογή αυτού του προτύπου και στη χώρα μας αποτελεί κεντρική πρόταση της HellasCert, καθώς αποτελεί το μόνο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή και τη συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών (εργαζομένων, εργοδοτών, ενώσεων, καταναλωτών κλπ.).

Επίσης, υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες κρατικές δομές για να το υποστηρίξουν (ΕΣΥΔ, ΕΟΠΠΕΠ), ενώ εφαρμόζεται ήδη στη χώρα μας σε μικρή κλίμακα, με θετικά αποτελέσματα (τεχνικά επαγγέλματα, εκτιμητές ακίνητης περιουσίας κ.ά.) και μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί σε όλα τα επαγγέλματα. Κεντρικό άξονα αυτής της πρότασης αποτελεί η βασική προτεραιότητα της HellasCert, που συμπυκνώνεται σε δύο στόχους: την ανάπτυξη της οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Ο κ. Κεσεντές ανέφερε ότι «η επιτυχία της εφαρμογής του συστήματος θα εξαρτηθεί από την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των Ομοσπονδιών, των Επιμελητηρίων, των Ενώσεων Καταναλωτών και του ΕΟΠΠΕΠ στη διαμόρφωση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των αντίστοιχων σχημάτων πιστοποίησης». Χαρακτήρισε το ΕΣΥΔ εγγυητή της αμεροληψίας και της αξιοπιστίας του συνολικού συστήματος, στο οποίο οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καλούνται να προσφέρουν υψηλής προστιθέμενης αξίας επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

«Εμείς αυτό που ζητάμε ως HellasCert είναι όποια απόφαση υπάρχει στα διάφορα υπουργεία, που σήμερα ακολουθούν το καθένα δικές του "πρωτότυπες" διαδικασίες, να εναρμονιστεί με το παραπάνω μοντέλο, καθώς και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων » τόνισε ο κ. Κεσεντές.

Λίγα λόγια για την HellasCert

Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO/IEC 17020, ISO/IEC17021, και ISO/IEC17024, ΕΝ 45011. Σκοπός της ίδρυσής της είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Φορέων.

Οι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν στην HellasCert εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τις πιστοποιήσεις και τους ελέγχους των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων καθώς και των Οργανισμών του κράτους, όπως αυτές προβλέπονται στα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.

Πηγή: Το Βήμα