Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020, 1:26:53 πμ
Σάββατο, 04 Αυγούστου 2018 21:43

Αλουμύλ: Τακτική Γ.Σ. στις 10/9 για εκλογή νέου Δ.Σ.

Συντάκτης:

Σε τακτική γενική συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Αλουμύλ στις 10 Σεπτεμβρίου στις 11.00 στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς), με θέμα, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Αναλυτικά τα θέματα ημερησίας διατάξεως:


- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2017, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών.
- Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2017.
- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2017, προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2018 και αλλαγή αμοιβών ΔΣ από καθαρές σε μικτές.
- Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
- Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση.
- Έγκριση όλων των εγγυήσεων που δόθηκαν υπέρ των θυγατρικών εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.
- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2018.
- Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00Ά στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 3884/2010.