Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 1:36:29 πμ
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009 14:33

Δεν παραγράφονται εκκρεμότητες σε ΔΟΥ

Εως και τις 30 Ιουνίου 2010 παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος που «εκκρεμούν» από το 2000, αλλά και του κεφαλαίου που είναι «ανοιχτές» ακόμη και από το 1997.  Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι για υποθέσεις με πλαστά - εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, καθώς με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, η προθεσμία παραγραφής παρατείνεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012, καθώς από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ισχύει παράταση της παραγραφής για δύο επιπλέον έτη πέραν του χρόνου που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, εφόσον όμως έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες αποφάσεις προστίμου του ΚΒΣ.Εγκύκλιος
Αυτά γνωστοποιήθηκαν αρμοδίως με την υπ' αρίθμ. 1085634/5235/ΔΕ-Β'/ΠΟΛ.1114/8.9.2009 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄143) που αναφέρονται στην παράταση της προθεσμίας παραγραφής και δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις:
Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 31/12/2009 παρατείνονται μέχρι 30/06/2010.
Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31/12/2009, είτε πρόκειται για κανονικές προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την προαναφερόμενη ημερομηνία (π.χ. χρήση 2003) είτε πρόκειται για προθεσμίες οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων έχουν ήδη παραταθεί ή είναι μεγαλύτερες των κανονικών και η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη προθεσμία λήγει την ίδια ως άνω ημερομηνία (π.χ. υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001 και 2002, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19 ν. 3091/2002 και παρ. 2, άρθ. 22 ν. 3212/2003, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 3, άρθ. 22 ν.3212/2003 κ.λπ.).
Υπενθυμίζεται ότι ο κατά τις ισχύουσες διατάξεις εκάστοτε χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου αποτελεί πλέον βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ, όπως ισχύουν, και το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις του Κώδικα αυτού βιβλία και στοιχεία.
Για διευκόλυνσή σας καταρτίστηκε και έχει αναρτηθεί στο site της Δ/νσης Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο του υπουργείου στη δ/νση http://10.16.5.21, καθώς και στο Internet στο site http://www.de9.gr, πίνακας με τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου (φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία, φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ειδικού φόρου επί των ακινήτων) καθόσον από το νόμο δεν γίνεται διάκριση ή εξαίρεση.

Ο ΦΜΑΠ
Οσον αφορά το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (άρθ. 15-17 ν. 3091/2002), μετά τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις, στις 30/06/2010, λήγει η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ΦΜΑΠ υποθέσεων των ετών 1997, 1998 και 1999 και ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποθέσεων των ετών 2003 και 2004.