Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021, 4:36:15 μμ
etpa
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 23:39

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Συντάκτης:

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με Επιμελητήρια της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 : «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση.Στην εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.
Επισημαίνεται ότι οι αίθουσες των εκδηλώσεων είναι προσβάσιμες σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.
Και οι δύο (2) Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι από Εθνικούς πόρους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των Εκδηλώσεων:
Ημερομηνία Τόπος Ώρα
Δευτέρα 11/2/2019 Πολύγυρος Χαλκιδικής
(Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Χαλκιδικής) 7:00μ.μ.
Τετάρτη 13/2/2019 Θεσσαλονίκη
(Ξενοδοχείο Porto Palace) 6:00 μ.μ.
Δευτέρα 18/2/2019 Κατερίνη
(Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Πιερίας) 7:00μ.μ.
Δευτέρα 18/2/2019 Γρεβενά
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείο Γρεβενών) 7:00μ.μ.
Τετάρτη 20/2/2019 Καστοριά
(Αμφιθέατρο κτηρίου Αντιπεριφέρειας Καστοριάς) 5:30μ.μ..
Τετάρτη 20/2/2019 Κιλκίς
Αίθουσα B. Σεργιαννίδης, Επιμελητηρίου Κιλκίς) 6:00μ.μ.
Η προκήρυξη των δύο Δράσεων έγινε στα τέλη του 2018 και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Ειδικότερα :

α) Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της παραγωγικής και της οργανωτικής τους λειτουργίας.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
Η Δράση έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 400 εκ. ευρώ στο σύνολο των Περιφερειών της Χώρας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως και 200.000€. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 50-65% και καθορίζεται από τις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε επιχείρησης.
Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν : Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Δαπάνες Συσκευασίας και Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθοδοσία πρόσληψης Νέου προσωπικού.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης που είναι 19/12/2018. H έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 20/2/2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 400 εκ. ευρώ και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (19/12/2018).
β) Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Λιανικού Εμπορίου, Εστίασης και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης-Κοινωνικής Μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν την οργανωτική και την επιχειρησιακή τους λειτουργία.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και να έχουν σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης :
◦1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
◦2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
◦5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης στο σύνολο των Περιφερειών της Χώρας ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης που είναι 50%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000,00€ έως και 150.000,00€.
Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν : Κτιριακά, Λογισμικό, Μεταφορικά μέσα, Ψηφιακή Προβολή, Μελέτες, Πρόσληψη προσωπικού, αμοιβές συμβούλων.
Η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ξεκινά στις 27/2/2019 και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 9/5/2019.

Στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν και νέες εκδηλώσεις παρουσίασης των δύο Δράσεων στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.