Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, 10:34:09 μμ
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2024 09:30

Επιμελητήριο και Τζιτζικώστας παρουσιάζουν την δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κιλκίς και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιο Εταίρο-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»/ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΦΕΠΑΕ συνδιοργανώνουν Ανοικτή Ενημερωτική Εκδήλωση  παρουσίασης της Δράσης Ενίσχυσης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο:

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

την Τρίτη  6/2/2024 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Βασίλης Σεργαννίδης του Επιμελητηρίου Κιλκίς (Στενημάχου 2, Κιλκίς).

(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στα τηλ.: 23410-24580, 2310-480.000).

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη Δράση :

 • Έχει στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3), όπως αυτοί εξειδικεύονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.
 • Οι εν λόγω τομείς δραστηριότητας είναι : Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Βιοεπιστήμες-Υγεία-Φάρμακα, Ψηφιακές Τεχνολογίες, Αεϊφόρος Ενέργεια, Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών, και με την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό τους σχέδιο συνδέεται τεκμηριωμένα με τους ως ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 65 εκ. ευρώ.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 60.000 έως και 400.000 και δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους (2021-2022).Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 45%.
 • Η Δράση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021 για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+ και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος “Κεντρικής Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2021-2027.
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (13/12/2023). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησής (αποτέλεσμα αξιολόγησης).
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απόληξης/εων που θα επιλεγούν, και να αφορούν σε:
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρο
 • Παραγωγικό & Μηχανολογικό Εξοπλισμό
 • Εξοπλισμό για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Ψηφιακό εξοπλισμό γραφείου & Λογισμικό
 • Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
 • Παροχή Υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες λογισμικού, πιστοποιήσεις, σχεδιασμός/ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, μεταφορά τεχνογνωσίας)
 • Προβολή (συμμετοχή σε εκθέσεις & λοιπά έξοδα προβολής)
 • Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό
 • Έμμεσες δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)
 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από 22/01/2024 και ώρα 12:00 έως τις 22/5/2024 και ώρα 14:00.

Η παρουσίαση και ενημέρωση για τη Δράση θα γίνει από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027 και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Ακολουθεί η τροποποίηση της απόφασης με Α.Π. 6082/13-12-2023 (ΑΔΑ: 96007ΛΛ-8ΞΑ), με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» ως προς:

 

1)      Το κεφάλαιο 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ως προς το εξής σημείο:

«Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια τουλάχιστον Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης (η συνθήκη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης μιας πράξης στη Δράση, συνεπώς απαιτείται, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αναλυτική και ρεαλιστική τεκμηρίωση σύνδεσης του επενδυτικού σχεδίου και των προτεινόμενων δαπανών με τις περιοχές παρέμβασης της/των Περιφερειακών Απολήξεων που αυτές τελικά θα εξυπηρετήσουν, καθώς και με τον ΚΑΔ επένδυσης)».

2)      Το κεφάλαιο 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ως προς τα εξής σημεία:

«Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις  2021-2022 πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης».

«Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (2021-2022) πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης».

«Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να συνδέεται τεκμηριωμένα με τουλάχιστον μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της/των απολήξεων, όπως αυτές αναλύονται στην ενότητα 2 «Ταυτότητα της Δράσης», και να εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.1. «Επιλέξιμες Δαπάνες».

«Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την κλεισμένη διαχειριστική χρήση 2022 (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων)».

«Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 2831/2023 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 000 EUR σε οποιαδήποτε περίοδο 3 ετών. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθεστώς, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής της ενίσχυσης  ήσσονος  σημασίας στην επιχείρηση. Σε περίπτωση υπέρβασης του σχετικού ανώτατου ορίου με τη χορήγηση της νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού».

Και την προσθήκη του εξής σημείου:

«Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του Συνολικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ».

3)      Το κεφάλαιο 5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ως προς τα εξής σημεία:

«Ο παρών κανονισμός 2831/2023 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από:

α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά

γ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

δ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς

ε) τις ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα

στ) τις ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών αντί εισαγόμενων.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που υποβάλουν πρόταση στη Δράση για επιλέξιμη δραστηριότητα και παράλληλα δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α), β) γ) ή δ, ο κανονισμός ΕΕ 2831/2023 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους και ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ΕΕ 2831/2023 δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού 2831/2023».

4)      Το Κεφάλαιο 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΝΤΑΞΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα το υποκεφάλαιο 9.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ με την προσθήκη του εξής σημείου:

«Ο Συντονιστής, αφού υποβάλλει την ένσταση για την δικαιούχο και έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε διορθώσεις/τροποποιήσεις αυτής με την επιλογή «Επανεπεξεργασία» του ΟΠΣΚΕ.

Σημειώνεται πως επιτρέπεται η επανεπεξεργασία της οριστικοποιημένης ένστασης, υπό την προϋπόθεση να οριστικοποιηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων. Η επανεπεξεργασία πραγματοποιείται από τους δυνητικούς δικαιούχους και συγκεκριμένα από τον δηλωθέντα συντονιστή (δηλωθείσες σχέσεις ΟΠΣΚΕ) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Με την επιλογή αυτή τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΚΕ για τη συγκεκριμένη ένσταση είναι διαθέσιμα για διόρθωση/τροποποίηση. Προσοχή: Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκ νέου υποβολή της. Σε περίπτωση υποβολής και στη συνέχεια επανεπεξεργασίας της ένστασης, ως ημερομηνία υποβολής για την τεκμηρίωση του εμπρόθεσμου λαμβάνεται υπόψη η τελική-οριστική υποβολή. Η εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης στο ΟΠΣΚΕ αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. Ενστάσεις οι οποίες κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής βρίσκονται σε κατάσταση επανεπεξεργασίας λογίζονται ως μη υποβληθείσες και δεν θα εξετάζονται».

5)      Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ως προς το εξής σημείο:

«Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων (σύμφωνα με το έντυπο Ε3) κατά την κλεισμένη διαχειριστική χρήση 2022. Επιπλέον θα πρέπει να αφορά δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΙ «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)».

6)      Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμός (Max)

1

Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο

30

2

Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την 2ετία (2021-2022)

30

 

3

Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων- τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών κατά την 2ετία (2021-2022)

 

30

 

4

Ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο

 

10

 

 

Κριτήριο 1: Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο

Το κριτήριο 1 μετρά το ποσοστό των διαθέσιμων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης. Η απόδειξη διαθέσιμων κεφαλαίων μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

 • εξ ολοκλήρου με ιδία της επιχείρησης κεφάλαια,
 • εξ ολοκλήρου με δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση ή προέγκριση δανείου) από Τράπεζα
 • συνδυασμό των ανωτέρω

(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Δικαιολογητικά υποβολής-ένταξης») Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής:

Ιδιωτική Συμμετοχή = διαθέσιμο ποσό/συνολικός προϋπολογισμός

 • Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι ίση με 0,25, τίθεται Βαθμός=0.
 • Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1 τίθεται ο μέγιστος βαθμός

Βαθμός=30.

III. Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 0,25 και μικρότερη από 1 ο βαθμός υπολογίζεται από τον τύπο: Βαθμός = 30 * (διαθέσιμο ποσό/συνολικός προϋπολογισμός)

 

Σημειώνεται ότι η κάλυψη τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής και η τιμή του παραπάνω δείκτη δε δύναται να είναι μικρότερη του 0,25.

Κριτήριο 2: Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την 2ετία 2021-2022

Το κριτήριο 2 υπολογίζει τον ρυθμό μεταβολής του κύκλου εργασιών (κωδικός 500 του Ε3) κατά την τελευταία 2ετία. Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής:

Ρυθμός Μεταβολής Κ.Ε. =   

 • Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη ή ίση με -0,5, τίθεται βαθμός μηδέν,

Βαθμός=0.

 • Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1 τίθεται ο μέγιστος βαθμός

Βαθμός=30.

 • Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη από -0,5 και μικρότερη από 1 ο βαθμός υπολογίζεται από τον τύπο: Βαθμός =20*( Ρυθμός Μεταβολής Κ.Ε.+0,5)
 • Στην περίπτωση που ο Κ.Ε. 2022 είναι αρνητικός αριθμός τίθεται βαθμός μηδέν, Βαθμός=0.
 • Στην περίπτωση που ο Κ.Ε. 2022 είναι θετικός αριθμός και ο Κ.Ε. 2021 είναι μηδέν τότε τίθεται ο μέγιστος βαθμός, Βαθμός=30.

Κριτήριο 3: Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων- τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών (Κ.Ε.) κατά την 2ετία 2021-2022

Το κριτήριο 3 υπολογίζει το ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (κωδικός 524 του Ε3) ως προς τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (κωδικός 500 του Ε3).

Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής:

Μ.Ο. EBITDA προς Κ.Ε. κατά την 2ετία 2021-2022 =                  

 • Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη ή ίση από 0, τίθεται βαθμός μηδέν,

Βαθμός=0.

 • Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,5, τίθεται ο μέγιστος βαθμός.

Βαθμός=30.

 • Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 0 και μικρότερη από 0,5 ο βαθμός υπολογίζεται από τον τύπο: Βαθμός = 60*Μ.Ο. Κερδών προς Κ.Ε. κατά την 2ετία 2021- 2022
 • Στην περίπτωση που ο Κ.Ε. 2021 ή/και 2022 είναι μηδέν ή αρνητικός αριθμός τίθεται βαθμός μηδέν,

Βαθμός=0.

 

Κριτήριο  4:  Ύπαρξη  κατοχυρωμένης  ευρεσιτεχνίας/πατέντας  που  σχετίζεται  με  το επιχειρηματικό σχέδιο

Στο κριτήριο 4 αξιολογείται η τυχόν ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο.

Στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση ή εταίρος/μέτοχος αυτής διαθέτει κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία/πατέντα που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο τότε τίθεται ο μέγιστος βαθμός Βαθμός=10.

Στην αντίθετη περίπτωση τίθεται ο ελάχιστος βαθμός Βαθμός=0.

Σημειώνεται ότι η βαθμολογία θα στρογγυλοποιείται με αποκοπή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

 • Την εναρμόνιση της Πρόσκλησης της Παρούσας Δράσης στον Νέο Κανονισμό Καν. ΕΕ 2831/2023 (De Minimis) (OJ EL L 12.2023) και την τροποποίηση των σχετικών αναφορών στα σημεία της Πρόσκλησης.

 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 6082/13-12-2023 (ΑΔΑ: 96007ΛΛ- 8ΞΑ), με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» με τα συνημμένα αυτής παραρτήματα ως αναπόσπαστο μέρος της.

Γ. Η παρούσα τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΕΦ www.efepae.gr, www.kepa-anem.gr της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ www.pepkm.gr, και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Δ. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., info@e- kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή "Στείλε το ερώτημά σου").

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Απόστολος Τζιτζικώστας