Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 8:29:16 μμ
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2007 06:54

Κατάθεση καταστάσεων προσωπικού επιχειρήσεων

Από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ΣΕΠΕ Κιλκίς, ανακοινώνει ότι, από 17.9.2007 έως 15.11.2007, θα πρέπει υποχρεωτικά σύμφωνα με το αρθ. 16 του Ν. 2874/00 όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, ανεξαρτήτως αριθμού, να καταθέσουν στην Υπηρεσίας μας, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Προσωπικού.
Επισημαίνεται ότι:
1. Οι καταστάσες προσωπικού θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.2. Οι καταστάσεις προσωπικού θα πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον εις διπλούν.3. Να είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον υπεύθυνο εργοδότη, όσο και από τον λογιστή της επιχείρησης.
4. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει λογιστή, θα πρέπει η κατάσταση προσωπικού να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση.
5. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην σωστή καταγραφή τόσο των ειδικοτήτων όσο και στους μισθούς ή τα ημερομίσθια, σύμφωνα με τις ισύχουσε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τις Διαιτητικές Αποφάσεις ή της συμφωνημένης αμοιβής η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από τις ισχύουσες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Επισημαίνεται ότι, η Υπηρεσία μας θα χορηγεί στους ενδιαφερόμενους αντίγραφα πινάκων αποδοχών Σ.Σ.Ε. και διαιτητικών αποφάσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, έως την 14.9.2007.
6. Στις επιχειρήσεις που δεν θα καταθέσουν εμπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις προσωπικού θα κινηθεί η διαδικασία της ποινικής δίωξης και η επιβολή διοικητικών προστίμων (από 1.000 έως 30.000 ευρώ) κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
7. Έντυπες καταστάσεις προσωπικού καθώς και Σ.Σ.Ε. διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την Υπηρεσία μας.