Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020, 12:21:36 μμ
Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020 21:04

Κιλκίς: Ξεκινούν τα έργα συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του Φυσικού Αερίου

Συντάκτης:

Σημαντική εξέλιξη στην οικονομική ζωή της πόλης του Κιλκίς. Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) προκηρύσσει τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου ο οποίος θα ανάβει να φέρει το φυσικό αέριο σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στις πόλεις του Κιλκίς και των Σερρών. Ο προϋπολογισμός του έργου, συνολικά για Κιλκίς και Σέρρες, ανέρχεται σε 8.121.000 ευρώ.


Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης, η εγκατάσταση σταθμών διανομής οι οποίοι θα τροφοδοτήσουν δίκτυο χαμηλής πίεσης, η κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar), η εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, η κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή (4 bar), η εγκατάσταση ρυθμιστών, η κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και τέλος η εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές, στις πόλεις των Σερρών και του Κιλκίς.
Η διάρκεια του έργου είναι τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, (1,5 μήνας για την εγκατάσταση του αναδόχου και 28,5 μήνες για την κατασκευή). Απαιτείται η κατασκευή του συνόλου των δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, να έχει ολοκληρωθεί εντός 22 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και η αποσφράγισή του τρις ημέρες αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου.
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η χαμηλότερη προσφορά.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΔΑ στις αρχές Φθινοπώρου είχε κοινοποιήσει τις οδούς του Κιλκίς όπου θα είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Επαναδημοσιεύουμε τον σχετικό πίνακα.