Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024, 2:48:00 πμ
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009 14:56

ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Άμεσες ενισχύσεις από ΚΑΠ και μετά το 2013

Συνεδρίασε στις 22 και 23 Ιουνίου 2009 στo Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας / Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Χρήστο Αυγουλά.


Στη διάρκεια της συζήτησης του Σχεδίου Συμπερασμάτων για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής  μετά το 2013 και τις άμεσες πληρωμές, ο Υφυπουργός επανέλαβε για μια ακόμα φορά τη θέση της χώρας μας για τη μεγάλη σημασία της ΚΑΠ για τους ευρωπαίους αγρότες και μετά το 2013 και επισήμανε ότι δε νοείται Κοινή Αγροτική Πολιτική χωρίς ισχυρό πρώτο Πυλώνα, υπογραμμίζοντας τη σημασία και την αναγκαιότητα των άμεσων ενισχύσεων.
Το Συμβούλιο υιοθέτησε επίσης Συμπεράσματα, σχετικά με την ανάδειξη της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
Ο Υφυπουργός, κατά την παρέμβασή του, ζήτησε από το Συμβούλιο και την Επίτροπο τη διατήρηση και βελτίωση των προτύπων εμπορίας,  με στόχο την ανάδειξη της ποιότητας και της διαφορετικότητας των προϊόντων της χώρας μας αλλά και των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, καθώς και την ενδυνάμωση της προστασίας σε διμερές και πολυμερές επίπεδο όλων των γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) που έχουν καταχωρισθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες και  οι Ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί, ο Υφυπουργός ζήτησε από το Συμβούλιο,  πέραν των κλασικών μέτρων στήριξης της αγοράς του τομέα, τον διπλασιασμό των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων de minimis και την  ευελιξία στην εφαρμογή του καθεστώτος της εξισωτικής αποζημίωσης, προκειμένου να είναι δυνατή η στοχευμένη αύξησή τους. Στο διαρθρωτικό πεδίο ζήτησε τη δυνατότητα γενετικής βελτίωσης του ζωικού κεφαλαίου και παράλληλα για τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, την καταβολή αποκλειστικά της κοινοτικής συνδρομής.
Για τον επαναπροσδιορισμό των μειονεκτικών περιοχών επί τη βάσει νέων βιοφυσικών κριτηρίων, έγιναν αποδεκτά από το Συμβούλιο σχετικά αιτήματα της χώρας μας  που θα επιτρέψουν τη νέα οριοθέτηση των περιοχών αυτών, με σαφή επιστημονική τεκμηρίωση και ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου, ενώ θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους η διαδικασία της νέας αυτής ταξινόμησης.
Ο κ. Κιλτίδης, κατά τη συζήτηση του σχετικού θέματος, ζήτησε τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο της διαμόρφωσης των τιμών σε ολόκληρο τον αγροτοδιατροφικό τομέα.
Οι μηχανισμοί παρέμβασης για τον ως άνω έλεγχο πρέπει να ενταχθούν άμεσα στο κοινοτικό κεκτημένο, τόνισε ο Υφυπουργός.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των θεμάτων αλιείας και ειδικότερα για την αναμόρφωση της πολιτικής ελέγχου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε κανόνες απλούς, κατανοητούς και εφαρμόσιμους, υπογραμμίζοντας ότι κατά το σχεδιασμό της, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στόλων της Μεσογείου. Επίσης, υποστήριξε, ότι η αλιεία μικρής κλίμακας πρέπει να εξαιρεθεί από την υποχρέωση εφαρμογής διατάξεων δυσανάλογων σε σχέση με τη δραστηριότητά της και τις ποσότητες που αλιεύει, ενώ το σύστημα ελέγχου μπορεί να εμπλουτιστεί με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών για τα αλιευτικά σκάφη μεγάλης κλίμακας, με την αντίστοιχη οικονομική στήριξη. Όσον αφορά στις κυρώσεις, τόνισε ότι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές αλλά ταυτόχρονα και λογικές, με διαφοροποίηση στα σκάφη της μικρής παράκτιας αλιείας.
Στο κείμενο Συμπερασμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Υδατοκαλλιέργειας, το Συμβούλιο υιοθέτησε τις ελληνικές θέσεις. Ο κ. Υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη υλοποίησης μιας εκστρατείας με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση των καταναλωτών, για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Επίσης, υποστήριξε ότι επιβάλλεται η ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων του κλάδου, ανεξαρτήτως μεγέθους και περιοχής εγκατάστασής τους, γεγονός που καθίσταται πλέον επιτακτικό, λόγω των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός είχε συναντήσεις με τους Επιτρόπους αρμόδιους για θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας, Υγείας και Καταναλωτών, κυρία Mariann Fischer Boel, κύριο Joe Borg και κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου. Ο Υφυπουργός συναντήθηκε επίσης και αντάλλαξε απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με ομολόγους του Υπουργούς.