Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 6:03:29 μμ
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008 12:56

Όλος ο νομός Κιλκίς στο πρόγραμμα νιτρορύπανσης

Από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Ν.Α. Κιλκίς ανακοινώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος δράσης για την περιοχή του κάμπου Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας – Κιλκίς, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από την νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.
Το πρόγραμμα δράσης αυτό περιλαμβάνει όλο το νομό Κιλκίς και έχει 5ετή διάρκεια.
Η δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή παρέμβασης.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν αγρότες φυσικά και νομικά πρόσωπα εφόσον αξιοποιούν επιλέξιμες εκτάσεις στις περιοχές παρέμβασης και εφαρμόσουν μια από τις ακόλουθες μεθοδολογίες (πρακτικές).

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
1) Μεθοδολογία Α:  «Συνδυασμός μόνιμης αγρανάπαυσης και μείωσης λιπαντικών μονάδων»
Στα πλαίσια της μεθοδολογίας αυτής οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρήσουν τα ακόλουθα πρότυπα :
- Αγρανάπαυση
Να θέσουν σε μόνιμη αγρανάπαυση έκταση που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% της εν δυνάμει αρδευόμενης έκτασης.
Για την εν λόγω αγρανάπαυση θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα από τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, αυτά που γειτνιάζουν  με λίμνες, ποτάμια ή βρίσκονται σε περιοχές που έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, ενώ κατά τη διάρκεια της δέσμευσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας (όργωμα, λίπανση, άρδευση, ζιζανιοκτονία κλπ)  
- Λίπανση
Να μειώσουν κατά 30% τη συνολική εφαρμοζόμενη αζωτούχο λίπανση σε σχέση με τη λιπαντική αγωγή των αντίστοιχων Προγραμμάτων Δράσης στο υπόλοιπο 75% της έκτασης.
2) Μεθοδολογία Β:  «Συνδυασμός αμειψισποράς - μείωση λιπαντικών μονάδων και ακαλλιέργητου περιθωρίου»
Στα πλαίσια της μεθοδολογίας αυτής οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρήσουν τα ακόλουθα πρότυπα :
- Αμειψισπορά
Αμειψισπορά τουλάχιστον του 20% της αρδευόμενης επιλέξιμες έκτασης με στόχο το σύνολο της έκτασης να τεθεί σε αμειψισπορά μία τουλάχιστον φορά στη διάρκεια της 5ετίας. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εφαρμόζονται αποκλειστικά ξηρικές  καλλιέργειες.
- Ακαλλιέργητο περιθώριο
Σταθερό ακαλλιέργητο περιθώριο (χώρος οικολογικής αντιστάθμισης) που να αντιστοιχεί κατ΄ ελάχιστο στο 5% της έκτασης. Το περιθώριο αυτό μπορεί να είναι περιμετρικά των αγροτεμαχίων, μόνιμη αγρανάπαυση μέρους ή του συνόλου αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν  με λίμνες ή ποτάμια, ενώ σε περίπτωση επικλινών εκτάσεων θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μόνιμων ζωνών ανάσχεσης.
- Λίπανση
Να μειώσουν κατά 30% τη συνολική εφαρμοζόμενη αζωτούχο λίπανση σε σχέση με τη λιπαντική αγωγή των αντίστοιχων Προγραμμάτων Δράσης τόσο στο 75% της κύριας καλλιέργειας όσο και στο 20% της καλλιέργειας αμειψισποράς.
Αναμένεται η σχετική ΚΥΑ στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και το ύψος των επιδοτήσεων.
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης προχωρά στην σύνταξη των σχετικών πινάκων με τις ποσότητες λιπασμάτων κατά περιοχή και κατηγορία εδαφών καθώς επίσης και το ύψος άρδευσης.
Επίσης, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης προγραμματίζει ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε όλους τους Δήμους του Νομού. Οι ημερομηνίες των συγκεντρώσεων αυτών θα ανακοινωθούν στον τύπο και στους Δήμους.