Κυριακή, 21 Απριλίου 2024, 4:23:41 πμ
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 10:03

Προκήρυξη πέντε θέσεων για τη Δημοτική Αστυνομία Παιονίας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Στο ν. Κιλκίς και ειδικότερα για τις ανάγκες της νεοσύστατης Δημοτικής Αστυνομίας  του Δήμου Παιονίας θα προσληφθούν πέντε άτομα, ως εξής:

Ένας (μια) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με εμπειρία

Ένας (μια) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με εμπειρία

Τρεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δυο με εμπειρία, ένας (μια) χωρίς εμπειρία

Πέραν του τίτλου σπουδών για όλες τις θέσεις κατά περίπτωση  απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών

φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

Καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.

Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής,πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών

Υπενθυμίζουμε ότι με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ και την πρόσληψη των πέντε ατόμων ολοκληρώνεται η προσπάθεια της διοίκησης του Δήμου Παιονίας υπό τον Δήμαρχο Κώστα Σιωνίδη να συσταθεί και λειτουργήσει δημοτική αστυνομία στα όρια του δήμου και μάλιστα έχει προβλεφθεί ήδη και ο χώρος στέγασης της νεοσύστατης υπηρεσίας η λειτουργία της οποίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δοθείσης και της κυκλοφοριακής αναρχίας που επικρατεί στην πρωτεύουσα του δήμου, το Πολύκαστρο.

Η διοίκηση του δήμου είχε αποστείλει το αίτημά της για πρόσληψη πέντε ατόμων στη Δημοτική Αστυνομία από τις 13 Ιανουαρίου 2023 ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δοθέντος ότι στο Οργανόγραμμα του δήμου προβλεπόταν η σχετική Υπηρεσία, απαραίτητη προϋπόθεση για να αιτηθεί την κάλυψη των θέσεων  ο Δήμος Παιονίας.