Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, 2:49:45 πμ
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008 13:07

Προσλάβετε έμπειρους

Πλήρης δικαίωση των δυο υπαλλήλων του ΚΕΠ Αξιούπολης με επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο Υφυπουργός Χρ. Ζώης. Στο έγγραφο που στάλθηκε ήδη σε δήμο, ενδιαφερόμενες υπαλλήλους, Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας κλπ. Μνημονεύονται οι μέχρι τώρα ενέργειες για τη λειτουργία του ΚΕΠ και ο κ. Υφυπουργός κατηγορεί την κ. Συμεωνίδου ότι:
«η σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης έργου, όχι με τους ίδιους, αλλά με τρίτους, αφενός θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό με επιπρόσθετες δαπάνες εκπαίδευσης και αφετέρου θα προκαλούσε δυσχέρειες στην λειτουργία του ΚΕΠ…»


Παρακάτω γίνεται περισσότερο επικριτικός: « Με τις πράξεις σας οδηγήσατε σε μείζονα δυσλειτουργία το ΚΕΠ …και στην ουσιαστική απαξίωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών …»
Για να καταλήξει: «καλείστε να προβείτε άμεσα στην εφαρμογή των εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη σύναψη συμβάσεων με άτομα που είναι εκπαιδευμένα στη χρήση του e-kep… σε αντίθετη περίπτωση, η διατήρηση της δυσλειτουργίας αυτής θα εξαναγκάσει το ΥΠ.ΕΣ. να εξετάσει την ανάκληση της λειτουργίας του ΚΕΠ αλλά και τον καταλογισμό των σχετικών δαπανών στον οικείο Ο.Τ.Α….»

Έχει ενδιαφέρον να δημοσιεύοουμε το κύριο σώμα του εγγράφου (ΔΟΛΚΕΠ/Φ5-1/30599) του Υπουργείου Εσωτερικών από 3 Ιανουαρίου προς το Δήμο Πολυκάστρου με θέμα: Δυσλειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αξιούπολης.

«Ο Δήμος Αξιούπολης, προκειμένου να υποστηριχθεί για τη λειτουργία του ΚΕΠ, επιχορηγήθηκε, από το ΥΠΕΣΔΔΑ, μέσω του τακτικού του Προϋπολογισμού με το ποσό των 33.942 ευρώ για αντιμετώπιση δαπανών οικοδομικών εργασιών και ενοικίων. Στα ίδια πλαίσια χορηγήθηκε μηχανολογικός εξοπλισμός καθώς και επιχορήγηση η οποία ξεπερνά τις 50.000 ευρώ για την πληρωμή των δύο (2) συμβασιούχων μίσθωσης έργου που απασχολούνταν στο ΚΕΠ. Οι εν λόγω δύο συμβασιούχοι μίσθωσης έργου έχουν συνυπογράψει με το Δήμο σας δύο (2) διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου, χωρίς ουδέποτε να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για τυχόν προβλήματα υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας του ΚΕΠ λόγω μη ανταπόκρισης των εργαζομένων αυτών στην άσκηση των καθηκόντων τους ή για άλλους λόγους και φυσικά χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασής τους, εφόσον συνέτρεχαν σχετικοί σοβαροί λόγοι.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που τηρεί η Υπηρεσίας μας, το ΚΕΠ του φορέα σας, στο διάστημα της παραγωγικής του λειτουργίας, από τον Φεβρουάριο του 2005 έως σήμερα διεκπεραίωσε πάνω από δέκα χιλιάδες πιστοποιημένες διαδικασίες, σε μια παραμεθόριο περιοχή που ο τοπικός πληθυσμός ξεπερνά τους έξι χιλιάδες μόνιμους κατοίκους. Οι διαδικασίες που διεκπεραιώθηκαν αφορούν σε ευρύ πεδίο δημοσίων υπηρεσιών όπως σε Δήμους, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δικαστικές Αρχές κ.α.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι εξυπηρετηθέντες πολίτες του ΚΕΠ του Δήμου σας για να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες αυτές, από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, θα έπρεπε να μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, στην έδρα της οικείας υπηρεσίας, γεγονός που θα τους επιβάρύνε με περισσή ταλαιπωρία και έξοδα.
Με το αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ12/10/2742/16.10.2007 έγγραφό μας εγκρίθηκαν δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου για την στελέχωση του ΚΕΠ του φορέα σας. Επιπλέον στον Δήμο σας εστάλη η αριθμ. 33658/8.11.2007 κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη μίσθωσης έργου για δύο (2) άτομα στο ΚΕΠ αυτό.
Με τις αριθμ. 990/ΟΔΕ ΚΕΠ/10-10-2004 και ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/14-2-2007 εγκυκλίους μας, σχετικά με τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου η Υπηρεσία μας έχει δώσει σαφείς οδηγίες προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, σύμφωνα με τις οποίες οι νέες συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται "με κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμβασιούχους".
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο  οικείος φορέας δεν προέβη σε καταγγελία της σύμβασης τεκμαίρεται ότι οι συμβασιούχοι ανταποκρίνονταν στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και η σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης έργου, όχι με τους ίδιους, αλλά με τρίτους, αφενός θα επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό με επιπρόσθετες δαπάνες εκπαίδευσης και αφετέρου θα προκαλούσε δυσχέρειες στην λειτουργία του ΚΕΠ κατά το διάστημα αυτό.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας, με το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4-358/30629/13.11.2007 έγγραφο της, σας ενημέρωσε προσωπικά ότι πρέπει να συνάψετε συμβάσεις έργου με δύο (2) άτομα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες, για την στελέχωση του ΚΕΠ του φορέα σας, προβήκατε στις ακόλουθες ενέργειες:
- Με το αριθμ. 10215/3.12.2007 έγγραφο καλέσατε τις απασχολούμενες με σύμβαση μίσθωσης έργου να διακόψουν την εργασία τους και να παραδώσουν τα κλειδιά των γραφείων του ΚΕΠ, ενημερώνοντας ότι είστε "σε αναμονή απαντήσεων σχετικών μας εγγράφων που υποβάλαμε σε αρμόδιες υπηρεσίες για τη δυνατότητα σύναψης ή μη νέας σύμβασης έργου...".
- Με το αριθμ. 10303/5.12.2007 έγγραφό σας, με το οποίο αναφέρετε ότι δεν είστε "ευχαριστημένη από τη συμπεριφορά των δύο αναδόχων" και ότι "πρέπει άμεσα να συναφθούν νέες νομότυπες συμβάσεις" ζητήσατε την χορήγηση κωδικού πρόσβασης για την εφαρμογή e-kep σε υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι δεν είναι καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται από την Υπηρεσία μας ως απασχολούμενοι στο ΚΕΠ και ουδέποτε εκπαιδεύτηκαν ή έκαναν χρήση της εφαρμογής e-kep.
- Περαιτέρω, με το αριθμ. 10340/7.12.2007 έγγραφό σας αντικαταστήσατε την προϊσταμένη του ΚΕΠ, ζητώντας την χορήγηση κωδικού πρόσβασης για τη νέα υπεύθυνη που ορίσατε, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπάλληλος δεν έχει σχετική εμπειρία, σε αντίθεση με σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να προτιμώνται υπάλληλοι εξοικειωμένοι με τον χειρισμό διαδικασιών του ΚΕΠ.
- Με το αριθμ. 10422/11.12.2007 έγγραφό σας ζητήσατε την ακύρωση των κωδικών πρόσβασης των απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Επομένως, με τις προαναφερόμενες ενέργειές σας οδηγήσατε στην ουσιαστική απαξίωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του φορέα σας και ειδικότερα στην υποστήριξη του από μόνιμο μη εκπαιδευμένο προσωπικό του Δήμου.
Επειδή η μη υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει οδηγήσει σε μείζονα δυσλειτουργία το ΚΕΠ του φορέα σας, για την οποία έχουμε ήδη δεχτεί διαμαρτυρίες από ενδιαφερόμενους πολίτες αλλά και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ, καλείστε να προβείτε άμεσα στην εφαρμογή των εγκυκλίων οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη σύναψη συμβάσεων με άτομα που είναι εκπαιδευμένα στη χρήση του e-kep και ως εκ τούτου έχουν τη σχετική εμπειρία, εφόσον δεν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι για τη μην σύναψη συμβάσεων με τα πρόσωπα αυτά.
Σας επισημαίνουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση, η διατήρηση της δυσλειτουργίας αυτής θα εξαναγκάσει το ΥΠ.ΕΣ. να εξετάσει την ανάκληση της λειτουργίας του ΚΕΠ αλλά και τον καταλογισμό των σχετικών δαπανών στον οικείο Ο.Τ.Α. και στην συνέχεια να κινήσει την διαδικασία του άρθρου 141 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/20060 για τον καταλογισμό του αντίστοιχου ποσού στο πλαίσιο της Αστικής Ευθύνης, που υπέχει προσωπικώς ο Δήμαρχος σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο.»