Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022, 3:03:53 πμ
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 10:11

Πρόσληψη τριών ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς

Συντάκτης:

Την πρόσληψη τριών ατόμων ανακοίνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς. Πρόκειται για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020». Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως τη λήξη του προγράμματος (30-11-2022) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΔΕ Προσωπικού Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης.
  • ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Δ΄ ή D κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 - Κιλκίς, απευθύνοντάς την στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» υπ’ όψη κ. Κυρλαγκίτση Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2341020733).

Η σχετική αναλυτική διακήρυξη δημοσιεύεται στην ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, στο φύλλο της Παρασκευής 10 Ιουνίου.